Türkiye’de Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi’nde Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2) ve Pediatric Risk of Mortality (PRISM) Skorlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Yeşim Oymak
Benan Bayrakçı

Özet

Amaç: Çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) son derece teknolojik kurulumlara ihtiyaç bulunmaktadır. Gelişmiş teknolojiye ek olarak bu birimlerdeki hizmeti standart hale getirmek üzere mortalite skorlama sistemlerine ihtiyaç olmaktadır. Pediatric Index of Mortality (PIM) ve Pediatric Risk of Mortality (PRISM) skorlamaları en iyi mortalite tahmin skorlarıdır. Çalışmanın amacı, ileri merkezlerde geliştirilmiş olan skorlamaların etkinliklerini kıyaslayarak aralarından ünitemiz için en uygun olanını seçmek ve bu skorlama sistemini yoğun bakım ünitemize yerleştirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bir yıl içinde ÇYBÜ’e yapılan 389 yatış çalışmaya dahil edildi. PIM2, PRISM skorlamaları prospektif olarak hesaplandı. Bu skorlamaların ayırt ettirici özellikleri istatistiksel olarak ROC (Receiver Operating Characteristics) eğrisi altında kalan alan hesaplanarak değerlendirildi. Skorlamaların ünitemize uygunluğu Hosmer ve Lemeshow tarafından geliştirilen Goodness-of-fit testi ile değerlendirildi. Her üç skorlama için de p değeri 0.05 alındı. Standardize edilmiş mortalite oranı (SMR) hesaplandı.

Bulgular: PIM2, PRISM-12 ve 24 için sırayla 0.84, 0.86 ve 0.89 bulundu. ROC eğrisi altında kalan alanın 0.80’nin üzerinde olması nedeniyle her üç skorlama sisteminin de iyi ayırt ettirici özellikte olduğu görüldü. Her üç skorlama için SMR 1’in altında bulundu.

Sonuç: Bu sonuçlar merkezimizde gözlenen mortalitenin beklenen mortaliteden daha düşük olduğunu gösterdi. Sonuç olarak bu skorlamaların ünitemiz için mortaliteyi öngörmede ayırt ettirici olduğu ancak kalibrasyonlarının yeterli olmadığı görüldü.

 

Anahtar Kelimeler

Çocuk yoğun bakım ünitesi, Hastane mortalitesi