Pyeloplasti Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Düzelme Olur mu? Düşük Renal Fonksiyonlu 13 Olgunun Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Günay Ekberli
Hüseyin Tuğrul Tiryaki

Özet

Amaç: Üreteroplevik bileşke obstrüksiyonlu çocuk olgularda pyeloplasti sonrası fonksiyonel düzelme özellikle düşük fonksiyonlu böbreklerde halen tartışmalıdır. Literatürde opere edilen düşük renal fonksiyonlu olgularda iyileşme üzerine görüş birliği yoktur. Çalışmamızda düşük renal fonksiyonlu olgularda pyeloplasti sonrası iyileşme olup olmadığı amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009-Aralık 2015 tarihleri arasında opere edilen 80 olgudan 13 düşük fonksiyonlu olgunun preoperatif ve postoperatif diferansiye fonksiyonları, böbrek ön arka çapı ve parankimal kalınlığı değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif bulguların karşılaştırılması ile iyileşme olup olmadığına karar verildi.

Bulgular: Diferansiye böbrek fonksiyonu %30’un altında olan 13 olgu değerlendirildi. 5 olgu antenatal hidronefrozi nedeni ile tanı alırken, 4 olgu üriner sistem enfeksiyonu sonrası, 4 olgu ise karın ağrısı semptomu ile tanı aldı. 13 olgudan 3’ünde postoperatif dönemde böbrek fonksiyonlarında %5’den fazla düzelme saptandı. Serimizde ameliyat öncesi ve sonrası böbrek fonksiyonları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Serimizdeki düşük fonksiyonlu UPJO nedeni ile pyeloplasti yapılan olgularda ameliyat sonrası bir değişiklik izlenmemiştir. Özellikle konservatif olarak izlenen hastalarda fonksiyon kaybı olmadan pyeloplasti yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı, Düşük renal fonksiyon, Pyeloplasti