Çocukluk Çağı Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Serum Asimetrik Dimetil Arjinin (Adma ) Düzeyi ile Erken Endotel Hasarı Arasındaki İlişkinin Saptanması

Yazar/lar:
Şehribanu Işık
Derya Buluş
Nesibe Andıran

Özet

Amaç: Asimetrik dimetil arginin (ADMA), metilenmiş arginin, endotelyal nitric oksit (NO) sentaz inhibitörüdür. NO daha önceden Endothelium-Derived Relaxing Faktörü olarak bilinen, vasküler endotelyumdan sentezlenen önemli vazoaktif mediatördür. ADMA, endotel fonksiyon bozukluğunun yeni bir belirteci ve endotelyal fonksiyon bozukluğu için yeni risk faktörüdür. ADMA’nın insülin direnci, hipertansiyon, diyabetes mellitus, hiperlipidemi gibi birçok kronik hastalıkta arttığı gösterilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde 2011- 2013 yılları arasında takip edilen Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı 39 hasta ve aynı yaş grubunda 31 kontrol alındı. Cinsiyet, yaş, ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, sistolik ve diastolik kan basıncı, açlık kan şekeri düzeyleri ve diyabet süreleri hastaların dosyalarından kaydedildi. Total kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, ADMA düzeyleri, folat ve homosistein düzeyleri açısından her iki grup karşılaştırıldı.

Bulgular: Hasta grubu ve kontrol grubunda boy, kilo ve VKİ, yaş ve cinsiyet, sistolik ve diastolik kan basıncı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Tip 1 DM grubunda ADMA düzeyi (0.7±0.4 μmol/L) kontrol grubundan (0.6±0.1 μmol/L) anlamlı yüksek saptandı (p=0,004). Hasta ve kontrol grubu arasında ortalama homosistein ve folat düzeyleri benzer olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.368 ve 0.0887, sırasıyla).

Sonuç: Endotelyal hasar ile ADMA arasındaki ilişki tip 1 DM’da ADMA ölçümlerinin vasküler hasarlanmada bir ön belirteç olarak kullanılmasını sağlayacak ve vasküler komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler

ADMA, Homosistein, Diabetes mellitus, Çocuk