Başlangıcı Süt Çocukluğu Döneminde Olan Tekrarlayan Pnömoni Nedenleri ve Risk Faktörlerinin İlk Atak Yaşı ve Atak Sıklığı Üzerine Etkisi

Yazar/lar:
Murat Çapanoğlu
Pelin Zorlu
Eyüp Sarı
Saliha Şenel

Özet

Amaç: Süt çocuklarında tekrarlayan pnömoni nedenlerini ve risk faktörlerinin ilk atak ve atak sıklığına etkilerini belirlemek.

Gereç ve Yöntemler: İlk pnömoni atağını 1-24 ay içerisinde geçiren ve tekrarlayan pnömoni tanı kriterlerine uyan hastalar çalışmaya alındı. Pnömoni ile ilişkili olabilecek aspirasyon sendromları, konjenital bozukluklar, havayolu obstrüksiyonu, sekresyon temizleme bozuklukları, immün yetmezlik, pulmoner hemosiderozis gibi birliktelikler incelendi. Altta yatan hastalığı olan ve olmayanlar arasında risk faktörleri, ilk atak yaşı ve atak sıklığı arasında korelasyon varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 60’ında (%33.9) konjenital bozukluklar, 55’inde (%31) aspirasyon sendromları, 19’unda (%10.8) havayolu obstrüksiyonu, 7’sinde (%4) immün yetmezlik, 4’ünde (%2.3) kistik fibrozis, 2’sinde (%1.1) pulmoner tüberküloz ve 1’inde (%0.6) pulmoner hemosiderosis saptandı. 29 (%16.3) hastada kesin etiyoloji belirlenemedi. Altta yatan nedeni belirlenemeyen hastalarda sigara dumanına maruziyet, evde ≥5 kişi bulunması, yetersiz anne sütü alımı gibi risk faktörleri pnömoni atağı sıklığı ile ilişkili bulundu. Multipl lojistik regresyon analizi ile diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak sadece sigara dumanının pnömoni sıklığı artışı ile ilişkisi saptandı.

Sonuç: Sigara dumanına maruziyet, kalabalık ev ortamı, yetersiz anne sütü alımı, altta yatan hastalığı olmayan hastalarda pnömoni atağı sıklığını artıran önemli risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler

Pnömoni, Tekrarlayan pnömoni, Çocuk