Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları

Yazar/lar:
Ezgi Yangın Ergon
Buğra Han Acar
Kıymet Çelik
Rüya Çolak
Senem Alkan Özdemir
Şükran Keskin Gözmen
Özgür Olukman
Erkin Serdaroğlu
Şebnem Çalkavur

Özet

Amaç: Yenidoğan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun (İYE) erken tanınması, enfeksiyona bağlı gelişen renal hasar riskini azaltacaktır. Çalışmada, kliniğimizde İYE tanısı ile izlenen yenidoğanlar değerlendirilerek; yenidoğanda İYE klinik ve laboratuvar bulgularının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniğinde, Ocak 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında İYE tanısı alan ve yatarak incelenen 35 bebek ayrıntılı anamnez, klinik, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, poliklinik izlem ve radyoloji sonuçları ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 35 olgunun en sık başvuru yakınması sarılıktır (%45.7, n=16). Olguların idrar tetkikinde %28.5 (n=10) nitrit, % 68.5 (n=24) lökosit deşarjı mevcut olup her ikisinin birlikte olduğu %25.7 (n=9) olgu mevcuttur. Kültür üremesi olan olgularda, idrarda nitrit pozitifliği ve lökosit deşarjı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.04). Kateter ve suprapubik yöntemler ile alınan idrar kültürlerinde %42.8 oranı ile (n=15) en sık E.coli üremesi mevcutken, antibiyoterapinin 48. saatinde gönderilen kontrol idrar kültürlerinde ise üreme var ise E.coli’nin extendedspectrum beta lactamase (ESBL) pozitifliği (n=2) öne çıkmıştır. Yüzde on yedi olgu (n=6) antenatal dönemde hidronefroz tanısı almışken, %31.4 olguda (n=11) postnatal renal ultrasonografi (US) ile hidronefroz saptanmıştır; ancak %11.4 olguda (n=4) hem antenatal hem de doğum sonrası yapılan US patolojik bulunmuştur. Kültür üremesi olanlarda, antenatal ve postnatal hidronefroz arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.04).

Sonuç: Yenidoğanlarda sarılık, huzursuzluk, kusma gibi non–spesifik bulgular varlığında idrar tetkiki ve idrar kültürü alınmalı, yenidoğan döneminde İYE atlanmamalıdır. Aileler antenatal US takiplerinin önemi konusunda bilinçlendirilmeli ve antenatal dönemde hidronefroz saptanması durumunda, postnatal dönemde henüz İYE geçirmeden yenidoğan ve çocuk nefroloji birimlerince takibe alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Yenidoğan, İdrar yolu enfeksiyonu, Renal anomali, Antenatal, Hidronefroz