Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeotomi Açılan Olguların Değerlendirilmesi: Mekanik Ventilatörden Ayrılma ve Dekanülasyon Sonuçlarımız

Yazar/lar:
Adem Dursun
Nazan Ülgen Tekerek
Başak Akyıldız

Özet

Amaç: Hastaların sedasyon ihtiyacını azaltması, pulmoner sekresyonların temizliğinin daha etkin yapılabilmesi, yoğunbakım yatış gün sayısı üzerine olan olumlu katkılarından dolayı trakeotomi çocuk yoğunbakım uzmanlarının sıkça başvurduğu bir cerrahi prosedür haline gelmiştir. Daha önce trakeotomi endikasyonları, zamanlaması ve komplikasyonları gibi konularla ilgili bir çok çalışma yapılmış olmasına rağmen mekanik ventilatörden ayrılma ve dekanülasyon ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada trakeotomi sonrası mekanik ventilatörden ayrılma ve dekanülasyon sonuçlarınının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ocak 2010- Ağustos 2016 tarihleri arasında trakeotomi açılan hastaların kayıtları retrospektif olarak taranarak yapılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmaya yaş ortancaları 23 ay (10-79) olan, 55’i erkek (%51.4), 52’si kız (%48.6) toplam 107 hasta dahil edildi. Hastaların trakeotomi öncesi mekanik ventilatör süresi 23 (17-30) gündü. Trakeotomi açılma endikasyonları arasında 87 (%81.3) hasta ile uzamış entübasyonun ilk sırada yer aldığı görüldü. Onbeş hastaya (%14) üst hava yolu obstrüksiyonu, 5 hastaya (%4.7) ise havayolu temizliği endikasyonlarıyla trakeotomi açıldı. Tüm hastaların 65’i (%60) mekanik ventilatörden ayrılabildi ve bu hastaların 30’una (%28) dekanülasyon gerçekleştirildi. Erken trakeotomi (ET) grubunun yoğunbakım yatış gün sayısı 23 (15-32) gün, geç trakeotomi (GT) grubunun ki ise 52 (40-79) gündü (p<0.01). İki grup arasında mortalite açısından anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.786).

Sonuç: Trakeotomi çocuk yoğun bakım yatak kapasitesinin sınırlı olduğu ülkemizde kronik hasta yükünü hafifletme açısından iyi bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Dekanülasyon, Mekanik ventilatör, Trakeotomi