Çocuk Nöroloji Hastalarının Aşılanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Yazar/lar:
Meda Kondolot
Ayşe Kaçar Bayram
Mehmet Canpolat
Faruk Karakaş
Ferhan Elmalı
Hakan Gümüş
Sefer Kumandaş
Hüseyin Per

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı çocuk nöroloji hastalarının aşılanma durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniğinde izlenen, Ocak 2013-Ocak 2015 tarihleri arasındaki takiplerinde çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar ve aileleri çalışmaya dahil edildi. Ailelere çocuklarının yaşı, tanı yaşı, cinsiyeti, anne yaşı ve anne eğitim düzeyleri, aşılarının tam olup olmadığı, eksik aşılı olma nedenleri, aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) nedeniyle acil servis başvuruları olup olmadığı ve mevsimsel influenza aşısı ile aşılanma durumlarını araştıran bir anket formu uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 3.5±4 yıl olan, %57’si erkek 321 hasta dahil edildi. Annelerin yaş ortalaması 32±7 yıldı ve %50’sinin ilkokul mezunu olduğu tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların %80’i epilepsi tanısı ile izleniyordu. Hastaların %17’sinin nörolojik hastalığı nedeniyle aşılarına ara verildiği ve %11’inin halen eksik aşılı olduğu tespit edildi. Aşıları eksik olan nöroloji hastalarının yaş ve tanı yaşı ortancası, anne yaşı ortalamasının aşıları tam olanlara göre daha küçük olduğu tespit edildi (sırasıyla p=0.020, p=0.020, p=0.003). Aşılarına ara verilen grupta ASİE nedeniyle acil servise başvuru oranı aşıları tam olan gruba göre daha yüksek bulundu (p<0.001). Nörolojik hastalık nedeniyle aşılara ara verilmesinin en sık nedeni olarak (%55) hastanede çok sık veya uzun süreli yatışlar tespit edildi. Çocuk nöroloji hastalarının %12’sinin aynı yıl influenza aşısı ile aşılandığı saptandı.

Sonuç: Nörolojik problemlerin varlığı aşılamada aksamalara yol açan nedenlerden birisidir. Bu nedenle gerek birinci basamakta gerekse de hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı merkezlerde her fırsatta hastaların aşılamalarının sorgulanması ve kaçırılmış fırsatların yerine getirilmesi, gerçek dışı kontrendikasyonların önüne geçilmesi ve ailelerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle hastanede sık veya uzun süreli yatışları olan, küçük yaşta olan ve ASİE ile karşılaşan hastaların değerlendirmelerine özen gösterilmelidir. Ayrıca nöroloji hastalarında mevsimsel influenza aşısının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Aşı, Eksik aşılama, Nörolojik hastalık