Servikal Lenfadenopatili Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Derya Özyörük
Ümmühan Çay

Özet

Amaç: Servikal lenfadenopati çocukluk çağında yaygın görülen ve ailelerde endişe hali yaratan bir bulgudur. Servikal lenfadenopatiler enfeksiyonların yanı sıra altta yatan ciddi bir hastalığın da habercisi olabildiği için bu hastaların gözlem ve ailenin rahatlatılmasından agressif medikal ve cerrahi girişimlere kadar değişen geniş bir spektrumda klinik takiplerinin yapılması gerekir. Çocuk onkoloji polikliniğine başvuran servikal lenfadenopati olgularının etiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Şanlıurfa Çocuk Hastanesi Çocuk onkoloji polikliniğine Mayıs 2011 ile Haziran 2012 tarihleri arasında servikal lenfadenopati nedeni ile genel pediatri uzmanlarından refere edilen 94 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 5.4±3.7 yıldı. Hastaların 22’si (%23.4) kız ve 72’si (%76.6) erkek hastaydı. Servikal lenfadenopatilerin 17 (%18.1) olguda unilateral, 77 (%81.9) olguda bilateral olduğu belirlendi. Lenf nodlarının uzun aksının çapı 9 (%9.6) hastada >3cm, diğer 85 (%90.4) hastada 1-3 cm arasında olduğu bulundu. Toplam 12(%13) hastaya eksizyonal lenf nodu biyopsisi yapıldı. 7 Hodgkin lenfoma, 2 reaktif hiperplazi, 1 tüberküloz lenfadenit, 1 noduler fasiit ve 1 nekrotizan lenfadenit bulundu. Diğer nonspesifik enfeksiyöz nedenlere bağlanan 82(%87) olgunun lenfadenopatileri 4-6 haftada regrese olmuştu.

Sonuç: Çocukluk çağı servikal lenfadenopatilerinin etiyolojisinde enfeksiyonların ön planda olduğunu vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler

Lenfadenit, Lenfoma, Lenf nodu