Kistik Fibrosisli Çocuklarda Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Disfonksiyonu Bu Hastalarda Tahmin Edilenden Daha mı Fazla?

Yazar/lar:
Sakine Işık
Hale Tuhan
Şule Çağlayan Sözmen
Seda Köse
Ceyda Aydoğan
Suna Asilsoy
Nevin Uzuner
Özden Anal
Ece Böber
Özkan Karaman

Özet

Amaç: Kistik fibrozis progresif akciğer hasarı, kronik solunum yolu enfeksiyonları, büyüme geriliği ve erken ölüme neden olan sindirim ve solunum disfonksiyonu ile karakterize multistemik, hayatı kısıtlayan, otozomal resesif genetik bir hastalıktır. Kistik fibrozis ekzokrin panreatik yetmezlik, büyüme geriliği, kemik hastalıkları, hipogonodism ve tiroid hastalıklarını kapsayan bazı önemli endokrin anormalliklere neden olabilmektedir. Bu çalışmada amaç, kistik fibrozisli çocuklarda tiroid disfonksiyonu prevelansını araştırmak ve bu hastaların genel karakteristiklerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Ocak 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Toplam 42 kistik fibrozisli hasta (20 erkek, 22 kız) çalışmaya alınmıştır. Demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgular, ilaç kullanımı, genetik analizler dosya kayıtlarından elde edilmiştir. Serum fT4, fT3 ve TSH düzeyleri kemilüminesans immunoassay yöntemiyle DxI800 autoanalyzer (Beckman Coulter Inc, CA, USA) kullanılarak ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışma populasyonunda tanı anındaki ortalama yaş 2.9±4.4 (yıl)’di. TSH, fT4 ve fT3 değerleri ölçülen 42 hastanın 8 tanesi (%19) anormal TSH ve Ft4 düzeyine (2 aşikar hipotroidi, 6 subklinik hipotoridi) sahipti. Tiroid disfonksiyonu olan hastaların 5 tanesi (%62.5) tiroid hormon replasman tedavisi almaktaydı.

Sonuç: Çalışmamızda ilk defa Türkiye’de kistik fibrozisli hastalar tiroid disfonksiyonu açısından değerlendirilmiştir. Çalışma populasyonumuzda tiroid disfonksiyonu olan 8 (%19) hasta saptadık ve bunların 5 tanesi (% 62.5) L-tiroksin tedavisi almaktaydı. Kistik fibrozisli hastalarda hipotiroidi ile ilişkili problemleri önlemek amacıyla düzenli tiroid fonksiyon testleri değerlendirmesinin bu hastalarda gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Kistik fibrosis, L-Tiroksin, Tiroid disf