Bulbar Semptomlar ile Başvuran Myastenia Gravis Olgusu

Yazar/lar:
Arzu Yılmaz
Zahide Yalaki
Zeynep Şen
Bülent Alioğlu

Özet

Myastenia gravis, iskelet kaslarında güçsüzlük ve yorgunlukla karakterize otoimmün hastalıktır. Burada sadece bulbar semptomlarla başvuran çocuk hasta sunulmuştur.

Onbeş yaşında erkek hasta bir aydır yutkunmada zorluk, konuşmada pelteklik şikayeti ile başvurdu. Konuşmanın akşama doğru bozulduğunu, yorgunluğunun arttığını, yutkunmadaki zorluk nedeni ile katı gıdaları alamadığını sıvı gıda ile beslendiğini ifade etti. Bu şikayetlerine onbeş gündür göğüs ve omuz ağrısının eklendiğini belirtti. Hastanın fizik muayenesi normal idi. Yapılan elektromiyografisinde: ardışık sinir uyarım testinde anlamlı decrement yanıt elde edildi. Asetilkolin reseptör antikoru: 29.65mmol/L bulundu. Hasta intravenöz immünglobülin ve plazmaferez ile tedavi edildi. Hasta pridostigmin ve oral steroid ile taburcu edildi. Ancak izleminde ataklarının sık olmasından dolayı tedavisine azotiopürin eklendi. Sonuç olarak; myastenia gravis olgularının sadece bulbar semptomlarla başvurabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Bulber semptomlar, Çocukluk çağı, Myastenia gravis