Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Yenidoğanların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Yazar/lar:
Emel Okulu
Hasan Akduman
Gaffari Tunç
Ergin Çiftçi
Erdal İnce
Ömer Erdeve
Saadet Arsan
Begüm Atasay

Özet

Amaç: Çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesine alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatırılan ve viral etken tespit edilen yenidoğanların epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 arasında alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatırılan yenidoğanların özellikleri ve nazofarenjiyal aspirat örneklerinde PCR yöntemiyle saptanan viral etkenler araştırıldı. Konjenital kalp hastalığı, konjenital solunum yolları anomalisi, immün yetmezliği olan hastalar ile nozokomiyal kaynaklı viral enfeksiyonlar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Çalışma döneminde yatan toplam 1768 hastanın 81’i (%4.6) akut alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı aldı, 56’sında (%69.1) viral etken izole edildi. En sık izole edilen etken respiratuvar sinsityal virüs (RSV)’di (%80.4, n=45), dört hastada (%7.1) RSV ile birlikte ikinci virüs izole edildi, 7 hastada (%12.5) RSV dışı virüs saptandı. Yatışlar en sık Şubat ve Ocak aylarında idi. Viral etken olarak RSV saptanan hasta grubunun hastaneye yatış gün ortancası (21 gün), RSV dışı virüs saptanan hasta grubuna (41 gün) göre anlamlı düşüktü (p=0.011). RSV ve RSV dışı virüslerin etken olduğu hasta gruplarında, hastaneye başvuru bulguları, başvurudaki laboratuvar bulguları, uygulanan solunum desteği açısından fark saptanmadı. Hastanede yatış süresi ortalaması tüm hasta grubunda 7.1±3.6 gün olup, RSV ve RSV koenfeksiyon grubunda, RSV dışı virüs saptanan gruba göre anlamlı olarak uzun idi (7.3±3.8 ve 4.8±3.1 gün, p=0.03). Kaybedilen hasta olmadı.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesine alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatırılan yenidoğanlarda en sık izole edilen etken RSV’dir. RSV enfeksiyonuna bağlı hastane yatışları en sık Ocak-Şubat aylarında olup, daha erken postnatal günlerde gerçekleşmektedir. Yatış gerektiren yenidoğanlarda epidemiyolojik ve klinik faktörlerin bilinmesi engelleyici yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler

Alt solunum yolu enfeksiyonu, Respiratuvar sinsityal virüs, Viral, Yenidoğan