Çocukların Özel Araçlarda Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Durumlarının İncelenmesi

Yazar/lar:
Duygu Akçay
Hilal Özcebe

Özet

Amaç: Sigara dumanından pasif etkilenim, önemli bir halk sağlığı sorunu olup, bebek ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyen en önemli dışsal faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Araçlar sigara dumanına maruz kalma için önemli bir ortam oluşturmaktadır. Çalışmada, sigara içen ve içmeyen ailelerin çocuklarının özel araçlarda sigara dumanından pasif etkilenim durumlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde çocuğu olan ebeveynler (n=524) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini bu grup içinde özel aracı olan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 0-11 yaş arasında çocuğu olan 113 anne-baba oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan, ailelerin tanımlayıcı özellikleri ve araştırma konusu ile ilgili sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır.

Bulgular: Sigara içme sıklığı annelerde %31.0, babalarda %45.1 bulunmuştur. Arabada çocuk varken ailelerin çoğunun (%72.6) diğer kişilerin sigara içmelerine izin vermediği bildirilmiştir. Sigara içen annelerin %31.4’ünün, sigara içen babaların %31.4’ünün arabada da sigara içtiği bulunmuştur. Arabada bulunan diğer kişilerin sigara içmesine, sigara içen annelerin, babalardan daha fazla izin verdiği saptanmıştır (%54.3 ve %19.6) (p<0.005). Daha az eğitimli anne ve babalar arabalarında yüksek eğitimlilerden daha fazla sigara içmektedir (p<0.05).

Sonuç: Sigara içen annelerin ve babaların arabada da sigara içtiği ve arabada bulunan diğer kişilerin sigara içmesine daha fazla izin verdiği saptanmıştır (p<0.005). Arabada iken sigara dumanına maruz kalan çocukların sigara içen ailelerinin farkındalığı arttırılmalıdır. Onların ve çocukla/çocuksuz arabada seyahat eden diğer kişilerin sigara içme yasağı ile ilgili bazı kuralları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Aile, Çocuk, İç mekan maruziyeti, Sigara dumanından pasif etkilenim