Tanı Alamamış Anal Atrezili Yedi Aylık Bebek

Yazar/lar:
Turan Yıldız
Aysel Yucak
Zekeriya İlçe

Özet

Kabızlık, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk cerrahi polikliniklerine sık başvuru nedenlerindendir. Sıklıkla etiyolojisinde fonksiyonel nedenler sorumlu tutulmaktadır. Ancak hastaların %5’inde metabolik ve anatomik nedenler tespit edilir. Anatomik nedenlerin başında anal stenoz, vestibuler anüs gibi anorektal malformasyonlar gelir. Anorektal malformasyonlar sıklıkla yenidoğan döneminde tanı almaktadır. Yazıda tanısı oldukça gecikmiş anorektal malformasyonlu hasta sunulmuştur.

Hastamız yedi aylık erkek bebekti, kabızlık ve karında şişlik şikayeti ile getirildi. Yapılan fizik muayene sonucunda anokutanöz fistüllü anal atrezi tespit edildi. Hastada ek anomali tespit edilmedi. Cerrahi tedavi planlanıp mini-posterior sagital anorektoplasti uygulandı.

Kabızlık toplumlar arasında farklılık göstermekle birlikte sık görülür. Kabızlık hastalarına dikkatli hikâye ve özenli fizik muayene ile doğru tanı ve tedavi uygulanabilir. Özellikle kabızlığın anatomik nedenleri sadece anal bölge muayenesi ile tespit edilebilir. Bu nedenle kabızlığı olan tüm çocukların anorektal bölge muayenesi rutin olarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Anal atrezi, Anokutanöz fistül, Kabızlık, Tanı