Kısa Bağırsak Sendromunda Karaciğerde Ultrastrüktürel Değişiklikler ve Cd14 Ekspresyonu

Yazar/lar:
Gülnur Göllü
Mine Şenyücel
Nalan Akyürek
İpek Gönül
Aykut Özkul
Haluk Gökçora
Aydın Yağmurlu

Özet

Amaç: Sıçanlarda kısa bağırsak sendromunun (KBS) total parenteral beslenmeden (TPB) bağımsız karaciğer üzerindeki ultrastrüktürel ve biyokimyasal değişiklikler ve CD14 mRNA ekspresyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Erkek 180-220 g ağırlığındaki (n=37) Wistar Albino sıçan sham (n=16), KBS (n=21) grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Sham grubunda ileoçekal valvin 15 cm proksimalinden bağırsak ayrıldı ve tekrar anastomoz edildi. KBS grubunda ise bağırsakların %75’i çıkarıldı. Tüm hayvanlara eş besleme yapıldı. CD14 mRNA ekspresyonu semikantitatif olarak RT- PCR ile değerlendirildi. Eş zamanlı olarak karaciğer fonksiyon testleri ölçüldü ve karaciğerdeki ultrastrüktürel değişiklikler incelendi.

Bulgular: Karaciğer fonksiyon testlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Karaciğerin histolojik incelenmesinde inflamasyon, fibroz ve steatoz açısından anlamlı fark bulunmamakla beraber Kolestaz KBS grubunda daha belirgindi (p<0,05). Elektron mikroskobide belirgin ultrastrüktürel değişiklikler izlendi; microvillus kanalikül uzunluğu, luminal granüler materyal varlığı ve kanalikül uzunluğunun arttığı görüldü (p<0,05). Karaciğer CD14 mRNA ekspresyonu KBS grupta anlamlı olarak arttı (p<0,05).Ultrastrüktürel değişiklikler ile CD14 mRNA ekspresyonu arasındaki korelasyon belirgin olarak gözlendi (p<0,05).

Sonuç: TPN’den bağımsız KBS modelinde kolestaz ultrastrüktürel olarak gösterildi. KBS grubunda artmış CD14 mRNA ekspresyonu, portal venöz endotoksemi nedeniyle bu değişikliklerin oluşabileceğini desteklemektedir.

 

Anahtar Kelimeler

Kolestaz, Endotoksemi, Karaciğer yetmezliği, PCR, Kısa bağırsak sendromu