Umbilikal Venöz Kateter Pozisyonunun Değerlendirilmesinde Direkt Grafi ile Ultrasonografinin Karşılaştırılması

Yazar/lar:

Özet

Amaç: Çalışmada umbilikal venöz kateter pozisyonunun belirlenmesinde rutin olarak kullanılan direkt radyografi ile radyasyon içermeyen bir yöntem olan ultrasonografinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Mart-Temmuz 2016 tarihleri arasında umbilikal venöz kateter takılmış ve kateter takılı iken, farklı nedenlerle abdominal ultrasonografi yapılmış 20 bebeğin ultrasonografi ve direkt radyografi incelemeleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kateter seyri ve ucunun sonlanma düzeyi her iki teknikle ayrı ayrı incelenmiştir.

Bulgular: Direkt grafide torakal vertebralar temel alındığında, kateter uçlarının %60’ı T8-T10 aralığında sonlanmakta iken, %40’I T11-T12 düzeyleri arasında inferior konumluydu ve karaciğer içerisindeki vasküler yapılarda sonlanmaktaydı. Direkt grafide sağ hemidiyafragma seviyesi temel alındığında, kateter uçları hastaların %65’inde sağ hemidiyafragmanın altında iken, %35’inde sağ hemidiyafragma düzeyinde sonlanmaktaydı. Ultrasonografi bulgularına göre kateterlerin %30’i suprahepatik inferior vena kavada, geriye kalan %70’i karaciğer içerisinde bir vasküler yapıda sonlanmaktaydı. Ayrıca, ultrasonografi ile iki olguda sol portal ven trombozu ve bir olguda karaciğerde parankimal hematom olmak üzere toplam üç hastada kateter ile ilişkili komplikasyon saptandı.

Sonuç: Ultrasonografi umbilikal venöz kateterlerin seyri ve uçlarının anatomik sonlanma noktalarını net olarak ortaya koyabilmekte, komplikasyonları saptamada daha üstün görülmektedir. Bu nedenle radyografiye alternatif bir teknik olup yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler

Umbilikal venöz kateter, Ultrasonografi, Radyografi, Yenidoğan