Akut Böbrek Hasarı: Sınıflandırılması ve Prognoz

Yazar/lar:

Özet

Amaç: Çalışma ile çocuk hastalarda Akut Böbrek Hasarının (ABH) etiyolojisi, klinik özellikleri, prognoz üzerinde etkili faktörleri ve sonuçları tanımlamak için Acute Kidney Injury Network tarafından öne sürülen sınıflandırma kriterlerinin kullanılması ve ABH sınıflandırılmasında pediatrik-modifiye RIFLE (pRIFLE) kriterlerinin rutine geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2008-Temmuz 2010 arasında ABH tanısı ile yatırılan ya da hastanede izlemi sırasında ABH gelişen %25’i yenidoğan 72 hasta (42 erkek, 30 kız) ileri doğru olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 9.11 ay (minimum 0, maksimum 216.56 ay)’dı. ABH nedeni olarak dehidratasyon, %30.6 oranı ile en sık etiyolojik faktör olarak saptandı. Bunu sırasıyla hipoksi (%19.4), sepsis (%16.7), ilaç (%12.5) ve hemolitik üremik sendroma (%9.7) bağlı ABH izledi. Hastaların %15.3’ü risk, %25’i hasar, %59.7’si ise yetmezlik olarak sınıflandırıldı. Mortalite oranı %26.4’dü. Erkek cinsiyet, mekanik ventilasyon, nefrotoksik ilaç, ABH gelişimi sırasında hastanede yatıyor olmak, oligüri/anüri ve nefroloji konsültasyonunun gecikmesi mortalite ile ilişkili bulundu (p<0.05). Mortalite oranı risk grubunda %10.7, hasar grubunda %31.5 ve yetmezlik grubunda %57.8’di.

Sonuç: Diyaliz gereksinimini ve hastane mortalitesini önceden tahmin etmede pRIFLE sınıflamasının etkin bir yöntem olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler

Akut böbrek hasarlanması, Prognoz, Sınıflandırma