Kuduz Riskli Temas Sonrası Başvuran Çocuk Olguların ve Profilaksi Uygulamalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Bilge Aldemir Kocabaş

Özet

Amaç: Kliniğimize kuduz riskli temas sonrası başvuran çocuk olguların epidemiyolojik verilerinin ve temas sonrası profilaksi uygulamalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2015- Aralık 2017 arasında kliniğimize başvuran kuduz riskli temaslı olguların retrospektif kayıtları incelendi.

Bulgular: Kuduz riskli temas ile başvuran toplam 162 çocuk olgunun ortalama yaşları 9±4.8 yıl olup en sık temas %66.1 oranında erkek çocuktu. Kuduz riskli hayvan türü en sık %53.1 ile kedi olup aşılı hayvan yüzdesi %14.8’di. Temaslı kategorisi %61.1 kategori III, %38.9 kategori II’di. %59.3 üst ekstremite, %21 baş-boyun ve %19.8 alt ekstremite en sık kuduz riskli temas bölgeleriydi. Olguların %66.7’sinde temas çıplak deriden olup başvuru sırasında tüm olguların %86’sında yara bakımı yapılmadan merkezimize başvurmuştu. Yara bakımı yapılanların %79.3’ünde yalnızca antiseptik solüsyon ile yara bakımı yapıldığı öğrenildi. Kuduz aşılama oranı %95.1, immünoglobülin uygulanma oranları ise %46.9’di.

Sonuç: Kuduz riskli hayvan ısırıkları fatalite oranı çok yüksek olduğundan temas sonrası profilaksi uygun ve zamanında yapıldığında %100 koruyucudur. Toplumun ve sağlık personelinin eğitimi kuduz riskini önlemede en önemli adımdır.

Anahtar Kelimeler

Aşılama, Immünoglobülin, Korunma, Kuduz