Rektal Midazolam Sedasyonunun Çocuklarda Sistometrik Parametrelere Etkisi

Yazar/lar:
Hüseyin Tuğrul Tiryaki

Özet

Amaç: Çalışmamızda retrospektif olarak sistometri uygulamasından önce sedasyon verilen ve verilmeyen olgular karşılaştırılarak rektal midazolam sedasyon uygulamasının ürodinamik sistometri uygulaması üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Hastane kayıtlarından 01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında midazolam uygulaması yapılan ve yapılmadan sistometri gerçekleştirlen 20 olgu geriye doğru değerlendirilerek incelemeye alındı. Bu hastalarda sedasyonlu ve sedasyonsuz sistometri ölçümleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda 20 olgu (15 kız, 5 erkek) değerlendirmeye alındı. Ortalama yaş 8.65±2.56 yaşdı. Bu hastalarda sedasyon yapılarak ve yapılmadan gerçekleştirilen sistometri sonuçları karşılaştırıldığında tüm parametrelerde anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.01). Hasta ebeveynlerinin sedasyon uygulamasından memnuniyeti sorgulandığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p>0.01).

Sonuç: Sistometri esnasında özellikle küçük yaş grubunda rektal midazolam uygulamasının güvenli, etkili ve uygun bir seçenek olduğuna inanmaktayız. Çalışmamızda midazolamın sistometri verilerin üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Sistometri, Midazolam, Rektal