Tekrarlayan Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Brankial Kleft Kisti

Yazar/lar:

Özet

Aynı bölgede bir veya birden fazla servikal lenf nodu inflamasyonu olarak adlandırılan lenfadenit; çocukluk çağında sıklıkla enfeksiyöz ajanların neden olduğu bir durumdur. Epstein-Barr Virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Human Herpes Virus 6 (HHV-6) gibi enfeksiyöz mononükleoz yapan etkenlerin yanı sıra bakteriyel ajanlardan; grup A streptokoklar, S. aureus, S. epidermidis, tüberkülöz ve tüberkülöz dışı mikobakteriler, F. tularensis, grup B streptokoklar ve yersinia etkenler arasında yer alır. Non-enfeksiyöz lenfadenopati nedenleri daha az sıklıkla görülmekle birlikte maligniteler, kollajen vasküler hastalıklar, ilaçlar ve lenfadenopatiyi taklit eden kitleler şeklinde sınıflandırılabilir. Bu olgu sunumunda daha önce bilinen bir hastalığı olmayan ve boyunda tekrarlayan şişlik nedeniyle başvuran 15 yaşındaki erkek çocukta, lenfadeniti taklit eden komplike brankial kleft kistine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Lenfadenit, Brankial kleft kisti