Okul Çağı Öncesi Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Yazar/lar:
Bülent Katı
Eyyüp Sabri Pelit
Mustafa Erman Dörterler
Eser Ördek
Yiğit Akın
Halil Çiftçi
Ercan Yeni

Özet

Amaç: Böbrek taşı yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk döneminde de önemli bir ürolojik problemdir. Bunlara genetik ve metabolik hastalıklar da eşlik etmekte ve ülkemizdeki taş hastalarının yaklaşık %20’si çocuk yaş grubundadır. Bu çalışmada; kliniğimizde 6 yaş ve altı okul öncesi çocuklarda uygulanan perkütan nefrolitotomi (PNL) sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Mart 2012 ile Haziran 2016 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek taşları 1.5 cm’den büyük veya ESWL’ye dirençli taşı olan, 0-6 yaş arası (okul öncesi) 54 çocuk hasta uygun tetkikler ile değerlendirildikten sonra genel anestezi uygulanarak mini-PNL uygulandı. Hastalara, önce supin pozisyonda sistoskopi eşliğinde üreter kateteri takıldı ve üretral foley katetere tespit edildi, daha sonra prone 17 fr nefroskopla giriş sağlandı. İşlem sonrası gerektiği düşünülen hastalara renal kılıf içerisinden nefrostomi kateteri yerleştirildi. PNL sonrası 4 mm’den küçük taşlar, klinik önemsiz taş rezidüleri olarak kabul edildi.

Bulgular: Toplamda PNL operasyonu yapılan 54 hastanın yaş ortalaması 3.16±0.8 yıldı ve bu hastaların 25’ine sol PNL, 29’una sağ PNL uygulandı. Üç hastada bilateral böbrek taşı vardı. Eş seanslı uygulama olmadı. Dokuz hastanın (%16.6) daha önce ESWL hikayesi mevcuttu. Ortalama taş boyutu 370±45 mm2’di. Ortalama operasyon zamanı 55±21 dk’dı. Operasyon sonrası taşsızlık sıklığı 45(%83.3) hastada mevcuttu. Post op 2 (%3.7) hastada serbest sıvı ve ileus tablosu gelişti. Post op toplam 6 (%11.1) hastaya kan transfüzyonu yapıldı. Bunlara ek JJ stent takılarak stabil hale geldi. Tüpsüz PNL uygulanmadı. Nefrostomi çıkarılması sonrası akıtma nedeniyle 4 (%7.4) hastaya JJ stent takıldı. Ortalama nefrostomi kalış zamanı 3.1±0.9 gündü.

Sonuç: PNL her yaşta olduğu gibi 2’cm den büyük böbrek taşları ve ESWL’ye dirençli taşların tedavisinde, okul öncesi çocuklarda da başarısı yüksek minimal invaziv bir yöntemdir.

 

Anahtar Kelimeler

Böbrek taşı, Okul-öncesi, PNL