Balık Yağı İçeren veya Zeytinyağından Zengin Parenteral Lipid Emülsiyonu Alan Prematüre Yenidoğanların Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Sezin Ünal
Dilek Ulubaş Işık
İlter Arifoğlu
Sara Erol
Nihal Demirel
Ahmet Yağmur Baş

Özet

Amaç: Çalışmada balık yağı içeren veya zeytinyağından zengin lipid parenteral emülsiyonu alan çok düşük doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanların karaciğer fonksiyon testleri, kolesterol ve trigliserit düzeylerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapıldı. 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında hastanemizde doğan, gestasyon haftası 25 – 32 hafta ve doğum ağırlığı 1500 gr’dan küçük olan prematüre yenidoğanların dosyaları incelendi. On gün ve daha fazla parenteral nütrisyon alan ve postnatal 28. gününde yaşayan olgular çalışmaya alındı. Olgular almış oldukları parenteral lipid emülsiyonuna göre (balık yağı içeren; SMOFlipid®, zeytinyağından zengin; ClinOleic®) iki gruba ayrıldı. Üçüncü hafta içerisindeki alanın aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, total ve direkt bilirubin, protein, albümin, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, kolesterol ve trigliserit düzeyleri kaydedildi ve lipid emülsiyonu türüne göre karşılaştırıldı. Sonuçlar n (%) ve ortanca (çeyrekler arası aralık) olarak sunuldu.

Bulgular: Çalışma grubunu 76 prematüre yenidoğan oluşturdu (SMOFlipid grubu: 37 olgu ve ClinOleic grubu: 39 olgu). İki gruptaki olguların gestasyon haftası [hafta; SMOFlipid grubu: 28 (27 – 30), ClinOleic grubu: 28 (27 – 29); p=0.477] ve doğum ağırlığı [gram; SMOFlipid grubu: 1080 (840 – 1290), ClinOleic grubu: 850 (1000 – 1230); p=0.454] benzer idi. Parenteral nütrisyon tedavisi süresi iki grupta farklı saptanmadı [gün; SMOFlipid grubu: 11 (10 – 14), ClinOleic grubu: 12 (10 – 19); p=0.217]. Serum alanin aminotransferaz [U/L; SMOFlipid grubu: 9 (7 – 11), ClinOleic grubu: 10 (7 – 12); p=0.742] ve aspartat aminotransferaz [U/L; SMOFlipid grubu: 24 (18 – 28), ClinOleic grubu: 25 (20 – 31); p=0.365] dahil olmak üzere karaciğer fonksiyon testleri, kolesterol ve trigliserit düzeyleri iki grupta benzer bulundu. Kolestaz SMOFlipid grubunda bir olguda (%3) ve ClinOleic grubunda üç olguda (%8) gelişti, p: 0.330.

Sonuç: Bu çalışmada prematüre yenidoğanların parenteral nütrisyon tedavisinde balık yağı içeren veya zeytinyağından zengin lipid emülsiyonların kullanılmasının karaciğer fonksiyon testlerini farklı etkilemedikleri saptandı.

Anahtar Kelimeler

İntavenöz lipid emülsiyonu, Karaciğer fonksiyon testi, Omega-3 yağ asiti, Parenteral beslenme, Prematüre yenidoğan