Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması

Yazar/lar:
Tolga İnce
Sıddıka Songül Yalçın
Fehminaz Temel
Eda Köksal
Kadriye Yurdakök

Özet

Amaç: İshal çocukluk çağının en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden birisidir. Çalışmada ishal şikâyeti ile başvuran 6-24 aylık çocukların pre-probiyotikli besin kullanım sıklıkları ve miktarları araştırılarak, ishalin önlenmesinde sosyodemografik özellikler ile beslenme örüntüsünün olası etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Olgu-kontrol tipinde bir araştırma olan çalışmada bir üniversite hastanesine ishal şikâyeti ile başvuran 6-24 aylık çocuklar olgu grubunu oluşturdu. Sağlam çocuk polikliniğinde takip edilmekte olan ve ishal şikâyeti olmayan aynı yaş grubundaki çocuklar kontrol grubunu oluşturdu. Annelerin çalışmaya katılımı konusunda sözlü oluru alındıktan sonra sosyodemografik özellikler ve pre-probiyotik içeren doğal gıdaların tüketiminin sorgulandığı bir anket uygulandı. Elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 226 çocuk alındı. Çalışmaya katılan olgu ve kontrol grupları yaş, cinsiyet ve yaşa göre vücut ağırlığı yönünden benzer bulundu. 8 yıldan az eğitim görmüş anne ve babaların çocuklarında ishal riski daha fazla bulundu. Yirmi dokuz yaş ve daha genç annelerin çocuklarının ishalli hastalıklara yakalanma riskleri 3.48 kat fazla bulundu. Düşük sosyoekonomik düzey de ishal için bir risk faktörüydü. Çocukların beslenme örüntüleri incelendiğinde süt, kaşar peyniri, kuru fasulye, nohut, pırasa, ev yapımı kek ve çikolatanın kontrol grubunda ishal grubuna göre daha sık tüketildiği bulundu. Bununla birlikte kontrol grubundaki çocukların yoğurt, kuru fasülye, nohut, mercimek ve soğan günlük tüketim miktarları ishal grubuna göre anlamlı yüksekti.

Sonuç: Çalışma sonucunda 29 yaşından genç annesi, düşük anne baba eğitim düzeyi olan ve sosyoekonomik düzeyi düşük ailede yaşayan çocuklar ishal gelişimi için riskli bulundu. Pre-probiyotik içeren doğal gıdaların tüketilmesinin ishal gelişimini engellediği bu çalışma sonunda söylenemezse de bu konu ile ilgili daha geniş çalışmaların yapılması için öncü olabileceğini düşünmekteyiz.

 

Anahtar Kelimeler

Çocuk, İshal, Sosyodemografik özellikler, Prebiyotikler, Probiyotikler