Pediyatrik Toraks Patolojilerinde Minimal İnvaziv Cerrahi

Yazar/lar:
Ufuk Ateş
Ergun Ergün
Gülnur Göllü
Kutay Bahadır
Aydın Yağmurlu

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı pediatrik yaş gruplarında cerrahi torasik patolojilerde minimal invaziv cerrahi seçenekleri göstermektir.

Gereç ve Yöntemler: Tek cerrah tarafından torakoskopik ameliyat edilen 45 hasta retrospektif incelendi. Altta yatan cerrahi patolojiler, cerrahi yaklaşım ve anestezi bakış açıları ve postoperatif sonuçlar analiz edildi.

Bulgular: On yıllık periyotta 45 çocuğa torakoskopik cerrahi yöntem uygulandı. Torakoskopik cerrahi yaklaşım, Konjenital Diyafragma Hernisi (KDH), Özofagus Atrezisi (ÖA), Konjenital Malformasyonlar, Pulmoner ve Mediastinal Kitleler, Ampiyem, Spontan Pnomotoraks ve İntertisyal Akciğer Hastalık tanısı olan hastalara uygulandı. Hastaların 21’I kız, 24’ü erkek cinsiyetteydi. KDH ve ÖA dışındaki çocukların ortalama yaşı 4,5 yaş’tır (n=33, 2ay-17yaş). KDH ve ÖA’li çocukların ortalama yaşı 5,5 gün’dür (n=12, 1gün- 8ay). Toplam 6 hastada açığa dönüldü.Ortalama göğüs tüpü çıkarılma süresi 6 gündür (1-24 gün). Hastanede yatma süresi ortalama 9 gündür (3-34 gün).

Sonuç: Torakoskopi, çocuk yaş grubunda deneyimli ellerde uygulanabilir ve güvenli bir yaklaşımdır. Komplikasyonları önlemek için her çocuk ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Konjenital Akciğer malformasyonları, Lobektomi, Minimal invaziv akciğer yaklaşımı, Torakoskopi