Uyurgezerliğin Eşlik Ettiği Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusunda Fluoksetin Tedavisi ile Düzelen Uyurgezerlik

Yazar/lar:
Serkan Karadeniz
Sema Kandil

Özet

Uyurgezerlik uyku sırasında yataktan kalkma ve gezinme dönemleri ile karakterize bir uyku bozukluğu olup genel toplum yaygınlığı %1-5 arasında bildirilmektedir. Uyurgezerliğin tam olarak patofizyolojik mekanizması bilinmemektedir. Ancak ateş gibi fizyolojik sorunlar, emosyonel stres (çocukta ayrılık anksiyetesi gibi), altta yatan medikal sebepler (obstrüktif uyku apnesi, hipertiroidi, migren, inme, ensefalitler), santral sinir sistemini etkileyen ilaç-maddeler (alkol, sedatif-hipnotikler, antikolinerjikler, lityum gibi), dolu mesane, perimensturasyon gibi fizyolojik iç uyaranlar ve ışık-ses gibi dış uyaranların uyurgezerlik için eşiği düşürdüğü ve tetikleyici olabileceği söylenmektedir. Bu olgumuzda 1 yıldır uyurgezerlik öyküsü olan ve son 15 gündür atakların sıklığında ve şiddetinde ciddi artma olan 9 yaşında kız hasta üzerinden hastalığın patofizyolojisi, tetikleyicileri, tanısı ve tedavisinde izlenen yollara yönelik bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Fluoksetin, Obsesif kompulsif bozukluk, Tedavi, Uyurgezerlik