Kawasaki Hastalığı: Olgularımızın Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri

Yazar/lar:
Sibel Bozabalı

Özet

Amaç: Kawasaki Hastalığı (KH) tanısı ile izlenen olgularımızın tipik ve atipik klinik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Ekim 2014 - Mayıs 2017 tarihleri arasında KH tanısıyla izlenen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların tanısı American Heart Association (AHA) tanı kriterlerine göre konulmuştur.

Bulgular: Çalışmamıza KH tanılı 19 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 33±20 aydı. 16 hasta (%84) erkek, 3 hasta (%16) kızdı. Hastalığın en sık görüldüğü mevsim kış (n=6, % 31.5) ve sonbahar (n=6,%31.5)’di. Ateşe eşlik eden en sık şikayet 17 (%89) hastada görülen döküntüydü. Hastaların 2’inde pürülan konjunktivit, 2’inde ise süpüratif lenfadenopati gibi atipik bulgular gözlendi. Özellikle inkomplet olgularda tanı için önemli olan destekleyici laboratuvar bulgularından trombositoz hastaların %100’ünde 11.5±2.4. günde tespit edildi. Koroner arter tutulum oranı yüksek olup hastaların %47’inde pozitifti. İntravenöz immünglobulin (IVIG) ve asetil salisilik asit (ASA) tedavisi ile koroner tutulumlarda gerileme gözlenirken bir hastamızda başlangıçta koroner tutulum olmamasına rağmen 2 yıl sonra anevrizma oluşumu tespit edildi.

Sonuç: Ülkemizde KH’ında koroner arter tutulumu literatüre göre daha sık görülmektedir. KH pürülan konjunktivit, sü- püratif lenfadenit gibi ayırıcı tanıda zorluk oluşturan atipik bulgular görülebilmektedir. Böyle hastalarda da etkin tedavi için eklenecek klinik ve destekleyici laboratuvar bulgularına dikkat edilmelidir. Hastalardaki bu farklılıkların aydınlatılabilmesi için genetik ve etiyolojik çalışmalara önem verilmelidir. Hastaların izlemi yeni oluşacak anevrizmaların tespiti açısından oldukça önemlidir

Anahtar Kelimeler

Epidemiyoloji, Kawasaki hastalığı, Semptom ve bulgular