Uzamış Sarılıklı Bebeklerin Etiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

Yazar/lar:

Özet

Amaç: Doğumdan sonra term bebekte yaşamın 14. gününde ve preterm bebekte 21. gününde sarılığın devam etmesi uzamış sarılık olarak tanımlanır. Çalışma hastanemiz yenidoğan polikliniğinde izlenen uzamış sarılıklı bebeklerin etiyolojilerini belirlemek, klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya hastanemiz yenidoğan polikliniğinde uzamış sarılık tanısı ile izlenen 100 hasta alındı. Bebeklerin prenatal, natal ve postnatal özellikleri kayıt edildi. Ayrıntılı öykü, fizik bakı ve laboratuvar tetkikleri değerlendirildi. Total bilirubin düzeyleri 10 mg/dL altına indikten sonra bebekler izlemden çıkarıldı.

Bulgular: Ortalama doğum ağırlıkları 3150±415 g (2200-4100 g), gestasyonel yaşları 38±1.4 hafta (35-41 hafta), tanı sırasında total bilirubin düzeyleri 15±2 mg/dL, izlemden çıkma zamanları ortanca 41 gün (20-70 gün) bulundu. Bebeklerin %39’u term, %49’u erken term, %12’si geç preterm olup aralarında doğum ağırlığı ve gestasyon yaşı dışında fark yoktu, tüm bebeklerin doğum ağırlığı gebelik yaşıyla uyumlu idi. Bebeklerin %62’si erkek, %47’si sezaryen ile doğmuş, %51’i önceden fototerapi almıştı. Uzamış sarılık etiyolojileri %78 bilinmeyen, %14 idrar yolu enfeksiyonu, %3 glukoz-6- fosfat dehidrogenaz eksikliği, %3 konjenital hipotiroidi, %2 Rh uygunsuzluğu olarak bulundu. Önceden fototerapi alan bebeklerin bilirubin düzeyleri, almayanlardan daha yüksekti (p=0.02).

Sonuç: Uzamış sarılıklı bebeklerin çoğunluğunda etiyoloji belirlenememektedir. Bu bebeklerde öncelikle direkt-indirekt bilirubin düzeyleri, anne-bebek kan grupları, direkt coombs testi, retikülosit sayısı, tam kan sayımı, tiroid fonksiyon testleri, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz düzeyi, idrar tetkiki-kültürü, idrarda indirgen madde bakılmalıdır. Direkt bilirubin yüksekse karaciğer enzim düzeyleri, metabolik taramalar, TORCH ve batın ultrasonografisi gibi ileri incelemeler yapılmalı, değilse acele edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler

Etiyoloji, Yenidoğan, Uzamış sarılık, Bilirubin