Ülkemizde Çocuklarda İki Farklı Zaman Diliminde İzlenen Akut Bakteriyel Menenjitlerin Değerlendirilmesi

Yazar/lar:

Özet

Amaç: Bakteriyel menenjit tıbbi acil bir durumdur. Tedavi edilmemiş bakteriyel menenjitlerde mortalite oranı %100’dür. Çalışmada, Türkiye’de Haemophilus influenzae tip b ve Streptococcus pneumoniae’ya karşı geliştirilmiş konjuge aşıların Ulusal Bağışıklama Programı’na girmesinden önce ve sonra, 2 farklı dönemde, 2 farklı merkezde izlenen akut bakteriyel menenjitler değerlendirilerek, Türkiye’de yıllar içinde akut bakteriyel menenjit epidemiyolojisi, tedavi seçenekleri, komplikasyon oranlarındaki değişikliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma retrospektif bir çalışmadır. Çalışma; 1.10.1995-31.7.1996 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde (birinci merkez) akut bakteriyel menenjit tanısı ile izlenen 54 ve 1.2.2012-16.3.2016 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde (ikinci merkez), yine aynı tanıyla izlenen 17 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastalara bakteriyel menenjit tanısı Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre konulmuştur.

Bulgular: Birinci merkezde izlenen hastaların yaş aralığı 1 ay-14 yaştır (ortalama 40.5 aydır). Hastaların %42.5’inde etken saptanmıştır. Saptanan mikroorganizmalar sırasıyla; Neisseria meningitidis (%52.2), Streptococcus pneumoniae (%26.1) ve Haemophilus influenzae tip b’dir (%17.4). İkinci merkezde izlenen hastaların yaş aralığı 3 ay-18 yaştır (ortalama 71.3 aydır). Hastaların %64.7’sinde etken saptanmıştır. Streptococcus pneumoniae %54.5 ile en fazla, Neisseria meningitidis %27.3 ile 2. sırada saptanmıştır.

Sonuç: Aradan geçen yıllar içerisinde dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de akut bakteriyel menenjit epidemiyolojisinde değişiklikler olduğu, görülme sıklığının azaldığı, Haemophilus influenza tip b ve Streptococcus pneumoniae’ya karşı geliştirilmiş konjuge aşıların Ulusal Bağışıklama Programı’na girmesinin etkileri gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Aşı, Bakteriyel menenjit, Çocuk, Komplikasyon