Çocuklarda Akut Demir Zehirlenmesi: Devam Eden Önemli Bir Pediatrik Acil

Yazar/lar:
Esma Altınel Açoğlu
Meltem Akçaboy
Melahat Melek Oğuz
Pelin Zorlu
Eyüp Sarı
Saliha Şenel

Özet

Amaç: Demir içeren ilaçlar ülkemizde en sık reçete edilen ilaçlardandır. Dolayısıyla kaza ya da suisidal zehirlenmeler önemli bir pediatrik acil olmaya devam etmektedir. Amacımız, akut demir zehirlenmesi ile hastaneye yatırılan çocukların klinik, laboratuvar, radyolojik bulgularını ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Akut demir zehirlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan 14 ay-15 yaş arası 17 hastanın klinik, laboratuvar, radyolojik bulguları ve tedavi yaklaşımları incelendi.

Bulgular: Ortalama yaş 37±35.2 aydı. Demir zehirlenmesi 16 hastada kazara gerçekleşmişti. İlaç alımı ile hastaneye başvuru arasındaki süre 177±149 dakikaydı. Ortalama alınan demir miktarı 35.4±19 mg/kg’dı. Ortalama kan demir düzeyi 232±136 mcg/dl’di. Alındığı söylenen doz ile kan demir düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu. (p>0.05). Kan demir düzeyi ile ilaç alma zamanı arasında da anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). Laboratuvar incelemede; 3 hastada metabolik asidoz, 1 hastada respiratuar asidoz, 1 hastada lökositoz ve 1 hastada da uzamış aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) görüldü. Hastaların bulguları ile kan demir düzeyleri uyumlu değildi. Tüm bağırsak yıkama ve IV desferrioxamine 3 hastada uygulandı. Ölüm olmadı. Ortalama hastanede kalım süresi 2.8±1.1 gündü.

Sonuç: Kaza ile demir zehirlenmesi önemli bir pediatrik acil olmaya devam etmektedir. Çalışmada kan demir düzeyleri ile alınan demir miktarı ve alınma zamanı arasında ilişki bulunmamıştır. Yine kan demir düzeyleri ile klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular arasında da uyumluluk saptanmamıştır

Anahtar Kelimeler

Demir, Fe+2, Fe+3, Zehirlenme