Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Transkutanöz ve İntraarteriyel Kan Gazı Monitörizasyonun Karşılaştırılması

Yazar/lar:
Muhammet Akyüz
Onur Işık
Engin Karakuş
Mehmet Fatih Ayık
Yüksel Atay

Özet

Amaç: Çalışmada pediyatrik kalp cerrahisi geçiren hastalarda trankutanöz ve intraarteriyel kan gazı ölçümleri karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2014 – Kasım 2015 yılları arasında konjenital kalp hastalıkları nedeniyle opere edilen toplam 150 pediyatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Pediyatrik kalp cerrahisi geçiren pediyatrik hastalarda oksijen ve karbondioksit basınçlarını ölçmek için transkutanöz non-invazif cihazın etkinliği değerlendirildi. Yüz elli pediyatrik hastada eşzamanlı transkutanöz ve konvansiyonel arteryel kan gazlarında parsiyel oksijen ve karbondioksit basınç değerleri ölçüldü.

Bulgular: Opere edilen hastaların ortalama yaş ve kiloları sırasıyla 3.7±3.1 yıl (1 ay – 16 yaş) ve 11.7±15.1 kg (3.5 – 55 kg) aralığındaydı. Ölçülen parsiyel oksijen ve karbondioksit basınç değerleri ortalama farkları sırasıyla 8 mmHg (dağılım, 3 - 20 mmHg), 12 mmHg (dağılım, 7 - 25 mmHg)’di (p<0.05). Bu farklar istatistiksel olarak farklı olmakla birlikte sadece inotropik skoru 20’nin altında olan hastalar değerlendirildiğinde bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Bunun nedeni olarak da deri perfüzyonuna bağlı transkutanöz ölçümler nispeten normal kardiyovasküler fonksiyon gibi optimal şartlarda daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi olarak gözlendi.

Sonuç: Transkutanöz ölçümlerin doğruluğunun invazif metottan daha az olmasına rağmen optimal şartların sağlanabildiği yoğun bakım ünitelerinde kullanımı invazif arteryel girişim sayısını ve kan ile teması azaltması yanında devamlı monitörizasyon ile ventilasyon etkinliği değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

İnvazif, Kan gazları, Konjenital kalp hastalıkları, Transkutanöz