Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda 25- Hidroksi Vitamin D Düzeyi ve Metabolik Kontrol Arasındaki İlişki

Yazar/lar:
Yılmaz Kör

Özet

Amaç: Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu, insülin etkisi veya her ikisindeki bozukluğa bağlı olarak gelişen kan şekeri yüksekliği ile karakterize metabolik bozukluktur. Diyabet ilişkili komplikasyonlardan korunmak için metabolik kontrol takibi glikolize hemoglobin A1C ile yapılmaktadır. 25-hidroksi vitamin D steroid yapıda bir hormon olup pankreasta insülin salgılanmasında etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışma Tip 1 diyabetli çocuklarda D vitamini eksikliği sıklığının ve metabolik kontrol ile ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada, tip 1 diyabetli 109 çocuk değerlendirildi. Serum 25-hidroksivitamin D, hemoglobin A1C, tiroid fonksiyon testleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, parathormon ve alkalen fosfataz düzeyleri ölçüldü. Hastalar vitamin D düzeyine göre eksik, yetersiz veya normal olarak 3 gruba ayrıldı.

Bulgular: Serum 25(OH)D düzeyleri, hastaların%31.8’inde eksik veya yetersiz saptandı. 25(OH)D düzeyi< 20 ng / mL olan hasta grubunda parathormon ve alkalen fosfataz düzeyleri 25(OH)D düzeyi≥ 20 ng / mL olan gruba göre yüksek (p <0.05) bulundu. Vitamin D düzeyi ile metabolik kontrol arasında anlamlı ilişki bulunamadı.

Sonuç: Sonuç olarak, Vitamin D eksikliği ile metabolik parametreler arasında anlamlı bir ilişki bulamamış olsak da, tip 1 diyabet gibi kronik bir hastalığı olanlarda 25(OH)D ve metabolitlerinin metabolik kontrol ile ilişkisi olsun ya da olmasın sistemik etkileri göz önüne alınarak rutin bakılması gerektiğini düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler

25(OH)D, Çocuk, Metabolik kontrol, Tip 1 diyabetes mellitus