Göğüs Ağrısı ile Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Etiyolojik ve Klinik Özellikleri

Yazar/lar:

Özet

Amaç: Göğüs ağrısı (GA), çocuk ve adölesanlarda sık görülmesine ve hasta ile ailenin kaygı duymasına neden olmasına rağmen, çoğu olguda etiyolojide organik bir sebep bulunmamaktadır. Çalışmamızda, GA nedeniyle başvuran çocuklarda epidemiyolojik, klinik özelliklerin ve etiyolojik nedenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: GA sebebiyle çocuk kardiyoloji polikliniğine Ocak 2015-Mart 2017 tarihleri arasında başvuran olgular yaş, cinsiyet, başvuru dönemi gibi epidemiyolojik; ağrının süresi, şekli, yayılımı, eşlik eden semptomlar, fizik muayene ve laboratuvar bulguları gibi klinik özellikleri açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 570 olgunun ortalama yaşı 11.6±3.5 yıldı. En az olgu 7 yaştan küçük grupta (n:48,%8), en fazla ise 7-12 yaş (n:270,%47) grubundaydı (p=0.01). Erkek olgular kızlardan daha fazla olmasına rağmen aralarındaki fark anlamlı değildi (p=0.8). GA’na yol açan en sık nedenler idiyopatik (n:328,%58) ve kas-iskelet sistemi (n:109,%19) olarak tespit edildi. Kardiyak nedenler (n:45,%8) literatüre kıyasla daha fazla olup en sık iki neden mitral kapak prolapsusu (MVP) (n:20,%44) ve romatizmal kardit (n:7,%15)’di.

Sonuç: Çocuklarda GA’nın etiyolojik nedenleri arasında kardiyak kökenli GA %0-4 oranında görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı merkeze göre etiyolojik nedenlerin sıklığı değişebilmektedir. Çalışmamızda kardiyojenik GA beklenenin iki katı yüksek sıklıkta tespit edilmiştir. Olguların farklı birimlerden ön değerlendirme sonrası yönlendirilmiş olması bu duruma sebep olabilir. Literatürde kardiyak GA nedenleri arasında romatizmal kardit oldukça nadir bildirilmiş ancak çalışmamızda ikinci en sık neden olarak tespit edilmiştir. Kardiyojenik nedenler arasında özellikle gelişmekte olan ülkelerde romatizmal kardit hatırlanmalıdır. GA’a sebep olabilecek psikojenik nedenlerin tespiti için hastalar daha ayrıntılı sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Göğüs ağrısı, Kardiyojenik, Psikojenik, Romatizmal kardit