Türkiye’de 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaralanmalara İlişkin Bir Değerlendirme

Yazar/lar:
Hatice Dönmez
Cüneyt Çalışkan
Orhan Koray Arberk
Hande Ünlü
Burcu Küçük Biçer
Hilal Özcebe

Özet

Amaç: Araştırmada Türkiye’deki 7-14 yaş grubu çocukların bazı sosyo-demografik özellikleri, kaza geçirme/yaralanmaları ile tedavi alma durumlarının dağılımının ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki epidemiyolojik araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2014 yılında toplanan Türkiye Sağlık Araştırması 7-14 yaş grubu çocukların verileri analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan 7-14 yaş grubu 3.921 çocuğun %50.8’i erkek, %74.1’inin tedavi masrafları sosyal gü- venlik kurumu tarafından karşılanmakta, %38.2’sinin hane aylık ortalama geliri 1080 TL ve altı, %49.2’si henüz okul bitirmemiştir. Çocukların %14.3’ünün en az bir kez kaza geçirdiği/yaralandığı, bu çocukların %57.6’sının tedavi aldığı tespit edilmiştir. Lojistik regresyon sonuçlarına göre, erkek olma (p<0.001), hanede yaşayan kişi sayısının azalması (p<0.05), hanede sağlığını kötü olarak niteleyen kişi olması (p<0.05) ve hanede kronik hastalığı olan bir bireyin olması halinde (p<0.001) 7-14 yaş grubu çocukların kaza geçirme/yaralanma durumları artmaktadır.

Sonuç: Türkiye’nin 7-14 yaş grubu çocuklarında en fazla düşmelere bağlı yaralanmalar görülmektedir. Kaza geçirme/ yaralanma durumunun, erkek çocuklarda, hanedeki kişi sayısı azaldığında, hanede sağlığını kötü olarak niteleyen veya kronik bir hastalığı olan yetişkin varlığında arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Kazalar, Sağlık araştırması, Yaralanmalar