Çocukluk Çağındaki Kronik Ürtikerli Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Tuğba Arıkoğlu
Ayşe Aydoğdu
Sehra Birgül Batmaz
Özlem Tezol
Semanur Kuyucu

Özet

Amaç: Kronik ürtikerin etiyolojisi çoğunlukla idiyopatiktir. Çocukluk çağı kronik ürtikeri ile ilgili literatürde sınırlı veri mevcuttur. Çalışmada, çocuklarda kronik ürtikerin etiyolojisinde rol oynayabilecek faktörler ve ilişkili klinik ve laboratuvar bulguların araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde kronik ürtiker tanısı alan 18 yaş altı 80 hasta retrospektif olarak incelendi. Kronik ürtikerli hastaların klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, atopi, enfeksiyon, otoimmünite ve fiziksel ürtikere yönelik tetkikleri değerlendirildi.

Bulgular: Kronik ürtiker tanısı ile izlenen 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 10.2±4.1 yıldı. 41’i (%51.2) kızdı. Hastaların %53.7’sinde fiziksel ürtiker, %46.3’ünde kronik spontan ürtiker tesbit edildi. En sık saptanan komorbid hastalıklar sırasıyla; otoimmün hastalık (%10) (5 otoimmün tiroidit, 1 juvenil romatoid artrit, 1 diyabet, 1 akut romatizmal kardit), kronik gastrit veya reflü (%8.7) ve nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİ) allerjisi (%5) idi. Kronik ürtikerli hastaların %23.7’sinde atopi, %16.4’ünde helikobakter pylori pozitifliği, %20.3’ünde tiroid otoantikor varlığı, %33.3’ünde antinükleer antikor (ANA) pozitifliği, %25’inde gıda katkı maddesi ile ilişkili ürtiker, %6.7’sinde dışkıda parazit saptandı. Otolog serum deri testi pozitifliği (OSDT) %37.8 olarak bulundu. OSDT pozitif (n=14) ve negatif (n=23) hastalar karşılaştırıldığında; yaş, cinsiyet, atopi, otoimmün hastalık varlığı, ANA pozitifliği, tiroid otoantikor varlığı ve Helikobakter pylori pozitifliği açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Fiziksel ürtiker nedenleri arasında en sık dermografizm (%45) görülürken, %32.4’ünde kolinerjik ürtiker, %8.7’sinde gecikmiş basınç ürtikeri, %8’inde soğuk ürtiker ve %4.7’sinde solar ürtiker tesbit edildi.

Sonuç: Çocuklarda kronik ürtiker etiyolojisinde otoimmünite ve fiziksel ürtiker önemli bir yer tutmaktadır. Şüpheli olgularda fiziksel ürtiker testlerinin ve ayrıntılı incelemelerin yapılması kronik ürtikerli olguların daha iyi bir şekilde yönetimine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler

Antinükleer antikor, Çocuklar, Helikobakter pylori, Kronik ürtiker, Otoimmün tiroidit, Otolog deri testi