Çocuklarda Mesane Taşları: Farklı Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Doğuş Güney
Tuğrul Hüseyin Tiryaki

Özet

Amaç: Çalışmamızda mesane taşı olan çocuk hastalarda açık sistolitotomi ve intrakorporeal sistolitotripsi deneyimlerimizin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: 2007-2016 tarihleri arasında toplam 23 hasta kliniğimizde mesane taşı nedeni ile tedavi edildi. Tedavide sistoskopi ile basket kateterle taşın çıkarılması, lazer ile transüretral veya perkütan sistolitotripsi ve açık sistolitotomi yöntemleri tercih edildi. Hastalar tercih edilen operasyon tekniği, taş yükü ve operasyon sonrası görülen komplikasyonlar açısından birbirleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların üçü kız, 20’si erkekti, yaşları 1 ila 16 yaş arasındaydı. Taş boyutlarının en küçük 5, en büyük 50 mm olduğu kaydedildi. Toplam 7 hastada transüretral sistolitotrpsi, 4 hastada perkütan sistolitotripsi ve 8 hastada açık sistolitotomi tercih edildi. Dört hastada taşlar ise basket kateter ile transüretral olarak çıkarıldı. Yirmi (%87) hastada herhangi bir komplikasyon görülmedi. Komplikasyon görülen hastaların birisi taş çıkarılırken üretra mukozasında laserasyon gelişen hastaydı. Diğer iki hasta ise transüretral sistolitotripsi operasyonu sonrası rezidü fragmante taşlar nedeniyle alt üriner sistem obstrüksiyonu gelişen hastalardı. Açık sistolitotomi tercih edilen hastaların taş boyutu ortalamasının 22.6±12 mm, diğer tekniklerin tercih edildiği hastaların taş boyutlarının ortalamasının ise 16 ± 9.04 mm olduğu görüldü.

Sonuç: Mesane taşı olan çocuk hastalarda taş boyutu 2 cm üzerinde ise açık sistolitotomi yöntemi tercih edilmesinin diğer yöntemlere göre daha efektif olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler

Mesane taşları, Çocuk, Sistolitotomi