Pelvik Kırık ile Posterior Üretrada Ayrılma Defekti Olan Çocuklarda Tübülerize Bukkal Mukoza Greft Üretroplastisi

Yazar/lar:
Doğuş Güney
H.Tuğrul Tiryaki

Özet

Amaç: Posterior üretra travması çocuklarda tedavisi güçlük arz eden nadir bir travma tipidir. Burada pelvik kırık ile posterior üretrada ayrılma defekti olan çocuklarda tübülerize bukkal mukoza greft üretroplastisi deneyimlerimiz sunulacaktır.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 2009-2016 yılları arasında pelvik kırık ile posterior üretrada ayrılma defekti olan tübülerize bukkal mukoza greft üretroplastisi onarımı yaptığımız üç olgumuz geriye dönük değerlendirildi. Ortalama 3 cm uzunluğundaki bukkal mukozal greftler proksimal ve distal üretra uçları arasına dikildi. Bütün hastalar postoperatif dönemde üretragrafi, üreteroskopi ve uroflovmetri ile değerlendirildi.

Bulgular: Üçü de erkek olan olgularımız ortalama 9 (6-14) yaşındaydı. İki olgumuz posterior üretra yaralanması nedeni ile başka merkezlerde en az iki kez opere edilip merkezimize refere edildi. Üç olgumuza pelvik kırık ile posterior üretrada ayrılma defekti nedeni ile tübülerize bukkal mukoza greft üretroplastisi işlemi uygulandı. İki olgumuzda tam kontinasla beraber sistoskopik değerlendirmede üretra bütünlüğünün darlık olmadan sağlandığı görüldü. Üçüncü olgumuzda ise revizyon gerektiren proksimal anastomotik darlık mevcut idi.

Sonuç: Tübülerize bukkal mukoza penil kısalığı ve anastomatik gerginliği önlemek için pelvik kırık ile posterior üretrada ayrılma defektlerinde kullanılabilinir.

Anahtar Kelimeler

Travma, Üretra, Üretral obstrüksiyon