Çocuk Romatoloji Polikliniğine Anti-Nükleer Antikor (ANA) Pozitifliği ile Yönlendirilen Hastaların Özellikleri

Yazar/lar:
Ezgi Deniz Batu
Hafize Emine Sönmez
Yelda Bilginer

Özet

Amaç: Anti-nükleer antikor (ANA), hücre çekirdeği yapısında yer alan yapılara karşı gelişen antikorlardır. Otoimmün hastalıklarda sıklıkla pozitif olabildiği gibi sağlıklı bireylerde de saptanabilir. Çalışmamızda, kliniğimize ANA pozitifliği ile yönlendirilen hastaların son tanılarını ve klinik izlemde romatolojik hastalık geliştirip geliştirmediğini ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: 2014-2016 yılları arasında Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’na ANA pozitifliği nedeniyle yönlendirilen 0-18 yaş arası olgular dahil edildi.

Bulgular: Çalışmaya 43 olgu dahil edildi. Yönlendirilen hastaların ilk başvuru yakınmaları sırasıyla; 19’unda (%44.2) eklem bulguları, 13’ünde (%30.2) mukokütanöz bulgular, 6’sında (%14) hematolojik bulgular, 3’ünde (%7) nörolojik bulgular, 2’sinde (%4.6) Raynaud fenomeni idi. Hastaların 34’ünde (%79) ANA 1/160 ve üzerinde titrede pozitifti; 9’unda (%21) ise anlamlı olmayan düşük titrelerde saptanmıştı. Hastaların 23’üne (%53.4) romatolojik hastalık tanısı konulurken; 20 hastada romatizmal hastalık olmadığı saptanmıştır. ANA pozitif (n=34) olan hastalarla ANA negatif (n=9) olan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Romatolojik hastalık tespit edilen ile edilmeyen hastalar karşılaştırıldığında, romatolojik hastalığı olanlarda artralji, artrit ve Raynoud fenomeni anlamlı olarak daha fazla, otoantikor varlığı daha sık ve akut faz reaktan düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti. Hastaların medyan (minimummaksimum) takip süresi 24 (6-37) aydı.

Sonuç: ANA testinin, özellikle romatolojik hastalığı telkin eden klinik bulgular varlığında istenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Anti-nükleer antikor; Romatolojik hastalık; Sistemik lupus eritematozus; Jüvenil idiyopatik artrit