Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Murat Cansever
Alper Özcan
Türkan Patıroğlu

Özet

Amaç: Çocuklarda hastaneye başvurunun en önemli nedenlerinden olan sık enfeksiyon geçirme dikkat edilmesi ve ayrıntılı değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Sık enfeksiyon geçirme öyküsü ile immünoloji kliniğine başvuran olgularda birincil immün yetmezlikler (BİY) ve tekrarlayan enfeksiyonların diğer nedenlerini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Sık enfeksiyon geçirme öyküsü ile çocuk immünoloji polikliniğimize yönlendirilen çocukların hasta kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Sık enfeksiyona yol açan risk faktörleri olarak tüm olgularda sigara maruziyeti, gastroösefageal reflü, adenoid vejetasyon, ailesinde ve kendisinde atopi bulunması, kronik hastalık varlığı sorgulandı.

Bulgular: Olguların %40’ı (n=52) kız, %60’ı (n=78) erkekti. Çocukların %15.3’ünde (n=20) ailede akrabalık, %10.7’sinde (n=14) ailede BİY tanısı almış birey varlığı ve %26.1’inin (n=34) ailesinde atopi öyküsü saptandı. Çalışmaya dahil edilen olguların yaşları 2 ay ile 193 ay arasında değişmekteydi. Hastaların öykülerinden; %94.6’sının (n=123) yılda sekizden fazla üst solunum yolu enfeksiyonu, %15.4’ünün (n=20) yılda iki veya daha fazla alt solunum yolu enfeksiyonu, %13.8’nün (n=18) yılda iki veya daha fazla sinüzit, %14.6’sının da (n=19) yılda iki veya daha fazla otit geçirdiği öğrenildi. Olguların %26.1’inde (n=34) enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış öyküsü vardı. Hastaların %30’unda (n=39) altta yatan atopi, %7.6’sında (n=10) adenoid vejetasyon, %15.3’ünde (n=20) gastroözoefageal reflü öyküsü vardı. Olguların %11.5’i (n=15) BİY tanısı almıştı ve %35.6’sında (n=46) sık enfeksiyon açıklayacak hiçbir neden bulunamadı. BİY hastalığı olan olgular arasında selektif IgA eksikliği %61 (n=8)’di. İki ve daha fazla risk faktörüne sahip hastalar ile daha az risk faktörüne sahip hastalar üst solunum yolu enfeksiyonu hariç diğer enfeksiyonlar ve hastaneye yatış öyküleri açısından kıyaslandığında fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001).

Sonuç: Sık enfeksiyon geçiren çocuk olgularda risk faktörleri detaylı öykü, fizik muayene ve birinci basamak tetkikleri ile saptanabilir. Böylece olası birincil immün yetmezlikler daha erken tanı alabilir.

Anahtar Kelimeler

Birincil immün yetmezlik, Risk faktörleri, Sık enfeksiyon