Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Ufuk Çakır
Cüneyt Tayman
Halil İbrahim Yakut
Erbu Yarcı

Özet

Amaç: Konjenital hipotiroidizm (KH) dünya çapında zihinsel engelliğin önlenebilir ve önde gelen nedenidir. Konjenital hipotiroidi prevalansı yaklaşık 1/3000’dir. Hipotiroidi, özellikle hasta olanlarda olmak üzere prematürelerde term bebeklere göre daha sıktır. Çalışmamızda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA; <1500g) olan hastalarda KH sıklığını saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma 52 aylık dönem boyunca yatan ÇDDA bebeklerin tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirildi. İlk yatıştan sonra 5 günden uzun yaşayan hastaların tiroid fonksiyon testleri (TFT), [serbest tiroksin (sT4), tiroid stimülan hormon (TSH)] kayıt edildi. Anormal sonucu olan hastaların kontrol TFT sonuçlarına göre hastalar alt gruplara ayrıldı. KH grubuna tiroid hormon takviyesi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 5. günde alınan TFT sonucu elde edilebilen 581 hasta dahil edildi. Yetmişdokuz hastadan alınan ilk TFT anormal, ikinci kontrolde 26 hastanın TFT değerleri anormal olması nedeniyle KH tanısı konularak tiroid hormon takviyesi verildi. Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda KH oranı %4.4 (1/23) olarak tespit edildi. Ayrıca KH olan hastaların gebelik haftaları, doğum ağırlığı anlamlı olarak daha düşük (sırasıyla p<0,00, p=0,037), kız cinsiyet oranı daha yüksek (p=0.017) bulunmuştur.

Sonuç: Konjenital hipotiroidi oranı ÇDDA prematürelerde daha düşük gebelik haftası ve doğum ağırlığı ile kız cinsiyette yüksek bulunmuştur. Prematürelerde tiroid fonksiyon bozukluğu yaygın olarak izlenmektedir. Özellikle prematürelerde nörogelişimsel sonuçlar düşünüldüğünde tiroid fonksiyon testlerinin tekrarı KH’yi tespit etme açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Çok düşük doğum ağırlığı, Konjenital hipotiroidi, Prematüre, Tiroid disfonksiyonu