Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları

Yazar/lar:
Ayşe Akbaş
Fadime Kılınç
Halil İbrahim Yakut

Özet

Amaç: Çocukluk çağında görülen bakteriyel deri enfeksiyonlarının sıklığı, klinik, demografik ve epidemiyolojik özelliklerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 0-16 yaş arasında bakteriyel deri hastalığı tanısı alan hastalar dâhil edildi. Hastaların; yaşları, cinsiyeti, enfeksiyonun tipi, lezyonların yerleşim yeri, enfeksiyonların mevsimlere göre dağılımı, aile öyküsü, yaşadığı yer, sosyoekonomik durum ve eşlik eden hastalıklar kaydedildi.

Bulgular: Bakteriyel deri enfeksiyonu tanısı konan 135 çocuk hastanın 71’i kız (%52.6), 64’ü erkek (%47.4)’ti. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede; hastaların %34’ü 0-2 yaşta, %18.5’i 3-5 yaşta, %31’i 6-11 yaşta, %16.2’si 11-16 yaştaydı. Hastalarda altı çeşit bakteriyel deri enfeksiyonu mevcuttu. İmpetigo %37, sekonder piyoderma %21.5, paronişi %16.2, follikülit %14.1, fronkül %8.9, sellülit %2.2 oranında saptandı. Yaz ve sonbahar aylarında daha sık görüldüğü izlendi (%34, %36). Eşlik eden hastalık %9.6 olguda mevcuttu.

Sonuç: Çocuklarda bakteriyel deri enfeksiyonları sık görülür ve çoğu önlenebilir hastalıklardır. Komplikasyonları açısından erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu nedenle, halkın bu konuda eğitimi ve koruyucu hekimlik yönünden de bulaşmayı azaltacak önlemlerin alınması gereklidir.

Anahtar Kelimeler

Bakteriyel, Çocuk, Deri hastalıkları, Folikülit, Fronkül, İmpetigo, Sellülit