Hipospadias ve İnmemiş Testis Birlikteliğinde Ek Anomali Sıklığının Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Ufuk Ateş
Gülnur Göllü
Nil Yaşam Taştekin
Anar Qurbanov
Günay Ekberli
Meltem Bingöl Koloğlu
Emin Aydın Yağmurlu
Tanju Aktuğ
Hüseyin Dindar
Ahmet Murat Çakmak

Özet

Amaç: Hipospadias erkek çocuklarda 200-300 canlı doğumda bir görülen genitoüriner sistem (GÜS) anomalisidir. Hipospadias olgularına eşlik eden anomaliler arasında inmemiş testis saptanması sıktır. Özellikle proksimal hipospadias ve bilateral inmemiş testis birlikteliği cinsel farklılaşma bozukluklarına işaret edebilir. Bu çalışmada inmemiş testisin eşlik ettiği hipospadiaslı çocuklarda ek anomalilerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: 2007-2016 yılları arasında hipospadias nedeniyle ameliyat olan 392 çocuğun verileri geriye dönük olarak tarandı. Bunlardan 65 (%16.6) olguda meatus skrotal ve penoskrotal, 327’sinde (%83.4) glanüler, koronal, subkoronal ve midpenil yerleşimliydi. Olgular her iki testisi yerinde olan ve olmayanlar olarak ayrıldı ve ek anomaliler kaydedildi.

Bulgular: Proksimal hipospadiaslı çocukların ortanca yaşı 21 ay (6-240 ay)’dı. Proksimal hipospadiaslı çocuklardan 26’sının (%40) inmemiş testisi mevcutken, 39 (%60) olguda testisler skrotumda ele geldi. İnmemiş testisi olan gruptaki hastaların 17’sinde bilateral (%65.4), dokuzunda tek taraflı (%34.6) inmemiş testis saptandı. İnmemiş testisi olan grupta 24 hastada (%92.3) fizik muayenede kuşkulu dış genitalya (bifid skrotum, penoskrotal transpoziyon, mikropenis ve penoskrotal hipospadias beraberliği, skrotalize labium majus) mevcuttu. İnmemiş testisi olan grupta üç hastada (%11.5) ek üriner anomali, on hastada (%38.5) ise diğer sistem anomalilerinin eşlik ettiği saptandı. Her iki testisin ele geldiği proksimal hipospadias hasta grubunda 10 hastada ( %25.5) kuşkulu dış genitalya mevcuttu. Her iki testisi skrotumda ele gelen 39 hastanın birinde (%2.5) ek üriner patoloji, beşinde (%12.8) ise diğer sistem anomalilerine rastlandı. Distal hipospadiaslı çocukların ortanca yaşı 33 ay (6-156 ay)’dı. Distal hipospadiaslı 327 çocuğun 9’unda (%2.8) inmemiş testis mevcuttu. Bunlardan beşinde bilateral (%55.6), 4’ünde tek taraflı (%44.4) inmemiş testis izlendi. Distal hipospadiası olan hastaların hiç birinde (%0) fizik muayenede kuşkulu genitalya saptanmadı. İnmemiş testisi olan grupta bir hastada (%11.1) ek üriner patoloji, bir hastada (%11.1) ise diğer sistem anomalilerinin eşlik ettiği saptandı. Her iki testisi skrotumda ele gelen yedi hastada (%2.2) ek üriner patoloji, 32 hastada (%9.8) ise diğer sistem anomalilerine rastlandı.

Sonuç: Sonuçlarımıza dayanarak inmemiş testisin eşlik ettiği proksimal hipospadiaslı olgularda ürogenital sisteme yönelik ultrasonografi, gerektiğinde pelvik MRG, endokrinolojik analiz, genetik inceleme gibi ileri tetkik gerekliliğinin akılda tutulması gerektiği, tüm hipospadiaslı çocuklarda ek anomaliler açısından tüm sistemleri içeren ayrıntılı anamnez ve fizik muayene ile tetkik edilmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler

Ek anomali, Hipospadias, İnmemiş testis