Çocuklarda Akciğer Görüntülemesine Yeni Bir Yaklaşım: Manyetik Rezonans Görüntüleme

Yazar/lar:
Adalet Elçin Yıldız
Altan Güneş

Özet

Amaç: Son yıllarda akciğer parankiminin manyetik rezonans görüntülemesine (MRG) ilgi artmıştır. Çalışmada akciğer MRG görüntülemesi yapılmış hasta bulgularının literatür verileri eşliğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya hastanemizde Nisan 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasında akciğer MRG tetkiki yapılmış 15 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, klinik ön tanıları ve görüntüleme bulguları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Tüm hastaların aksiyel ve koronal T2 ağırlıklı (T2A), aksiyel yağ baskılı T2A görüntüleri elde olunmuştur.

Bulgular: Hastaların (7 kız, 8 erkek) yaş ortalaması 7.8 (5 ay-18 yaş) yaştı. Akciğer MRG, hematolojik-onkolojik hastalıkları nedeniyle tedavileri sırasında gelişen nötropeni ilişkili akciğer enfeksiyonunun tanısında ve takibinde (6 hasta), akciğer kist hidatiğinin tanısı ve komplikasyonlarının takibinde (2 hasta), metastaz taramasında (2 hasta), ampiyem tanısında ve/veya tedavisi sonrası takibinde (4 hasta), akciğer kitlesi-enfeksiyon ayrımında (1 hasta) kullanılmıştır. Hastaların 12’si MRG öncesi bilgisayarlı tomografi ile de tetkik edilmiştir. Nötropenisi ve akciğer enfeksiyonu olan hastaların üçünde nodüllerin ve/veya konsolide alanların kaybolduğu ve küçüldüğü, bir hastada nodüllerin sayısının arttığı, bir hastada da nodüllerin sayısının değişmediği ve bir kısmının kaviteleştiği izlenmiştir. Fankoni aplastik anemisi olan hastada MRG’de ters hedef işaretinin gösterilmesi ile fungal enfeksiyon tanısı konmuştur. Akciğer kist hidatiği ve tüberkülozu olan hastalarda kitle-enfeksiyon ayrımı kolaylıkla yapılabilmiştir. Nekrotizan pnömoni ve ampiyemi olan üç hastanın kontrolünde ampiyem/ parankimal enfeksiyon bulgularının gerilediği gösterilirken bir hastanın parankimal konsolidasyonuna eşlik eden ampiyem tanısı MRG ile konmuştur.

Sonuç: MRG’nin akciğerin parankimal hastalıklarının görüntülemesinde ümit verici sonuçları vardır. MRG’nin radyasyon içermemesi en önemli avantajıdır. Başta immünkompromize ve radyasyon duyarlılığı olan hastalar olmak üzere çocuklarda akciğer enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının tanısında ve takibinde MRG faydalıdır.

Anahtar Kelimeler

Akciğer, Çocuk, Enfeksiyon, İmmünkompromize, MRG

Referanslar

Referanslar

Yan C, Tan X, Wei Q et al. Lung MRI of invasive fungal infection at 3 Tesla: evaluation of five different pulse sequences and comparison with multidetector computed tomography (MDCT). Eur Radiol. 2015 Feb; 25(2):550-7.

Ozcan HN, Gormez A, Ozsurekci Y et al. Magnetic resonance imaging of pulmonary infection in immunocompromised children: comparison with multidetector computed tomography. Pediatr Radiol. 2017 Feb; 47(2):146-153.

Ekinci A, Yücel Uçarkuş T, Okur A, Öztürk M, Doğan S. MRI of pneumonia in immunocompromised patients: comparison with CT. Diagn Interv Radiol. 2017 Jan-Feb; 23(1):22-28.

Leutner CC, Gieseke J, Lutterbey G et al. MR imaging of pneumonia in immunocompromised patients: comparison with helical CT. AJR Am J Roentgenol. 2000 Aug; 175(2):391-7.

Peltola V, Ruuskanen O, Svedström E. Magnetic resonance imaging of lung infections in children. Pediatr Radiol. 2008 Nov; 38(11):1225-31.

Bruegel M, Gaa J, Woertler K et al. MRI of the lung: value of different turbo spin-echo, single-shot turbo spin-echo, and 3D gradient-echo pulse sequences for the detection of pulmonary metastases. J Magn Reson Imaging. 2007 Jan; 25(1):73-81.

Vogt FM, Herborn CU, Hunold P, et al. HASTE MRI versus chest radiography in the detection of pulmonary nodules: comparison with MDCT. AJR Am J Roentgenol 2004; 183:71–78.

Sodhi KS, Khandelwal N, Saxena AK et al. Rapid lung MRI paradigm shift in evaluation of febrile neutropenia in children with leukemia: apilot study. Leuk Lymphoma. 2016; 57(1):70-5.

Sodhi KS, Bhatia A, Khandelwal N. Rapid lung magnetic resonance imaging in children with pulmonary infection. Pediatr Radiol. 2017 May; 47(6):764-765

Brody AS, Frush DP, HudaW et al. Radiation risk to children from computed tomography. Pediatrics 2007; 120:677–682

Sieren JC, Ohno Y, Koyama H et al. Recent technological and application developments in computed tomography and magnetic resonance imaging for improved pulmonary nodule detection and lung cancer staging. J Magn Reson Imaging 2010; 32:1353–1369

Rupprecht T, Bowing B, Kuth R, Deimling M, Rascher W, Wagner M. Steady-state free precession projection MRI as a potential alternative to the conventional chest X-ray in pediatric patients with suspected pneumonia. Eur Radiol 2002; 12:2752–2756.

Yikilmaz A, Koc A, Coskun A, Ozturk MK, Mulkern RV, Lee EY. Evaluation of pneumonia in children: comparison of MRI with fast imaging sequences at 1.5T with chest radiographs. Acta Radiol 2011; 52:914– 919.

Kim WS, Moon WK, Kim IO, Lee HJ, Im JG, Yeon KM, Han MC. Pulmonary tuberculosis in children: evaluation with CT. AJR Am J Roentgenol. 1997 Apr; 168(4):1005-1009.