Birincil Hepatit B Aşı Yanıtsız Çocuklarda Hatırlatma Doz Aşı Yanıtları ve Aşı Yanıtında Hassas Gruplar

Yazar/lar:
Aysun Kara Uzun
Bahar Çuhacı Çakır
Aslınur Özkaya Parlakay
Zeynep Paksoy

Özet

Amaç: Çalışmada birincil hepatit B aşı yanıtsız 2-16 yaş aralığındaki 83 çocukta, 0, 1 ve 6. ay aşı şeması uygulanarak elde edilen hatırlatma doz aşı yanıtları değerlendirilmiş ve aşı yanıtında hassas gruplar belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Küçük cerrahi girişimler öncesi yapılan tetkikler sonrasında birincil hepatit B aşı yanıtsızlığı saptanan 2-16 yaş aralığındaki sağlıklı 83 çocuğa, 2. kez 0, 1 ve 6. aylarda 3 doz 10 μg HBsAg içeren Euvax B aşısı deltoid kasa 0.5ml kas içine uygulanmıştır. Çocuklardan birinci aşıdan 1, 6 ve 7. ay sonra olmak üzere, 3 kez kan alınarak anti- HBs titresi enzyme-linked immunosorbent assay tekniği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 9.3±3.6 yıl (2-15.9) bulunmuştur. Birinci aşı sonrası anti-HBs ortalama geometrik konsantrasyonu 537.97±377.51 mIU/mL (0.6-1000), 2. aşı sonrası 309.33± 337.45 mIU/mL (8-1000), 3. aşı sonrası 609.78±347.43 mIU/mL (11.1-1000) bulunmuştur. Birinci aşı sonrası tetkik yapılabilen 81 çocuk arasında T1’de anti- HBs-positive serokonversiyon oranı, aşı öncesi anti-HBs titresi 1 mIU/mL’nin altında olan çocuklarda diğer gruba göre istatistiksel anlamlı biçimde daha düşük bulunmuştur (p=0.01, Z -3.29, U 469). Bu 2 grup arasında T6 ve T7’de istatistiksel fark saptanmamıştır. Malnütrisyonlu hastalarda T6 ve T7’de anti-HBs positive serokonversiyon oranı diğer gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.008, Z -2.56, U 60.5, p=0.03, Z -2.11, U 26.5).

Sonuç: İki doz aşıya rağmen T6’daki hızlı düşüşe bakıldığında, anti-HBs serokonversiyon oranı ve anti-HBs ortalama geometrik konsantrasyon değerleri hatırlatma doz sayısından ziyade, hatırlatma yapılmasına, aşı öncesi anti-HBs titresine ve anti-HBs titresi bakma zamanıyla ilgili gözükmektedir. Ancak, aşı öncesi anti-HBs titresi <1 mIU/mL olanlar ve malnütrisyonlu çocuklarda 3 doz aşılamanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler

Hatırlatma aşılaması, Çocuk, Hepatit B virüs, Cevapsızlık