Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının ve Diyet Yönetiminin Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Nevra Koç
Hülya Yardımcı
Nazlı Nur Aslan
Umut Selda Bayrakçı

Özet

Amaç: Çalışma kronik böbrek hastalığı olan olan çocukların beslenme alışkanlıklarını, malnütrisyon durumlarını ve diyet yönetimlerindeki uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde izlenen ayaktan ve yatarak tedavi gören prediyaliz ve periton diyalizi uygulanan kronik böbrek hastalığı olan 2-18 yaşları arasında 16 (9 erkek, 7 kız) gönüllü hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların beslenme durumu, 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı ve subjektif global nutrisyonel değerlendirme yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca antropometrik ölçümleri, biyokimyasal parametreleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastalar antropometrik ölçümlerine göre değerlendirildiğinde; %56.2’sinin kavruk, %62.5’inin bodur olduğu bulunmuştur. Subjektif Global Nutrisyonel Değerlendirme yöntemine göre %60.0’ı ağır malnütrisyonludur. Prediyaliz grubunda periton diyalizi grubuna göre demir bağlama kapasitesi, glomerül filtrasyon hızı ve albümin seviyesi anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ürik asit, total protein, hemoglobin, hematokrit, ferritin, demir, sodyum, potasyum, fosfor seviyeleri incelendiğinde, gruplar arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). Çocukların günlük enerji alımı ortalama 1564.3±982.4 kcal’dir. Alınan enerjinin %45.6±9.0’u karbonhidrattan, %12.4±4.1’i proteinden, %41.9 ±7.0’si yağdan gelmektedir. Hastaların diyet posasını, kalsiyum ve magnezyumu yetersiz aldıkları, tuz tüketiminin ise gereksinimden fazla olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmaya alınan kronik böbrek hastalığı olan çocukların düzensiz beslenme alışkanlıkları mevcut olup, diyet yönetimleri oldukça zayıftır. Ailelerinin ve kendilerinin beslenme konusundaki eğitimleri, tutum ve davranışları yetersizdir. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı olan çocuk hastalarda yasaklar zincirinden oluşan besin ögesi odaklı bir diyet yaklaşımı yerine bireysel beslenme odaklı bir diyet yaklaşımının daha doğru olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Çocuklar, Kronik böbrek hastalığı, Beslenme alışkanlıkları, Diyet yönetimi, Beslenme durumunun değerlendirilmesi