Çocukluk Çağı Böbrek Taşı Hastalığında Mini Perkütan Nefrolitotomi Tek Merkez Deneyimlerimizin Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Burak Özçift
Halil Tosun
Hasan Deliağa
Bilge Karabulut
Hüseyin Tuğrul Tiryaki

Özet

Amaç: Böbrek taşlarının tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESWL), standart perkütan nefrolitotomi (PCNL), mini PCNL ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) gibi çeşitli yöntemler önerilmiştir. Mini PCNL’nin en büyük avantajı, standart PCNL’ye kıyasla benzer taşsızlık ve başarı oranları sağlaması ve daha az invazif olmasıdır. Bu makalede çocuklardaki mini PCNL deneyimlerimizi ve sonuçlarımızı değerlendirdik.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011’den Kasım 2016’ya kadar kliniğimizde 12 Fr minyatür nefroskop ve 15 Fr’lik mini PCNL kılıfı kullanarak mini PCNL uygulanan çocukların tıbbi kayıtları ve radyografik görüntüleri değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, hemogramı, taş özellikleri, taşsızlık ve başarı oranları, ek müdahaleler, komplikasyonlar, hastanede kalış ve nefrostomi çekim zamanı gözden geçirildi. Taşlar, böbrek lokalizasyonuna göre basit (tek kaliks veya pelvik taşlar) veya kompleks taşlar (koraliform, pelvik + kaliks taşları veya çoklu kaliks taşları) olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Araştırmaya 12 kız ve 28 erkek alındı, yaş ortalaması 7.84±5.62 yıl (1-17 yıl)’dı. Taşların ortalama çapı 24.4±15.3 mm (10-65 mm)’di. Basit taşların boyutu ortalama 14.76 ± 6.52 mm iken, kompleks taşların ortalama boyutu 35.05±15.22 mm’di (p=0,000). Operasyon süresi ortalama 89.17±31.48 dakika, skopi süresi 146.35±63.16 saniyeydi. İlk başarı oranı %55 (n=22)’di. 8 hastaya ek müdahalelerde bulunuldu ve ameliyattan 12 hafta sonra başarı oranı %77.5’e (n=31) yükseldi. Basit taşlar, kompleks taşlarla karşılaştırıldığında başarı oranı belirgin olarak yüksekti (%95.2 vs %57.9; p = 0,005). Mini PCNL ameliyatının komplikasyon oranı %22.5 (n=9)’di. Ortalama hemoglobin düşüşü 0.73±1.06 mg/ dl’di ve sadece 1 hastada kan transfüzyonu gerekli oldu. Ortalama hastanede kalış süresi ve nefrostomi çekim süresi sırasıyla 3.77±2.32 ve 2.00±1.70 gündü.

Sonuç: Deneyimlerimiz mini PCNL’nin çocuklarda böbrek taşlarının tedavisi için güvenli ve etkin bir yöntem olduğunu ve standart PCNL’ye benzer taşsızlık ve başarı oranları elde edildiğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler

Böbrek taşı, Mini, Pediatrik, Perkütan nefrolitotomi