Çocuk Olguda Nadir Bir İleus Nedeni: Sitomegalovirüs Koliti

Yazar/lar:
Can İhsan Öztorun
Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan
Rabia Demir
Süleyman Arif Bostancı
Hayal Doruk
Tuğba Demir
Müjdem Nur Azılı
Yusuf Ziya Livanelioğlu
Emrah Şenel

Özet

Sitomegalovirüs (CMV) birincil veya edinsel immün yetmezliği olan kişilerde farklı organ sistemlerinin tutulumu ile ciddi klinik tablolara yol açabilir. CMV koliti karın ağrısı, diare, hematokezya, melena veya ateş gibi klinik semptomlar ile kendini gösterebilir. CMV kolitine bağlı striktür nadir bir komplikasyondur. Bu olgu sunumunda; ileus nedeni ile konsülte edilen, immün yetmezlikli bir hastadaki CMV kolitine bağlı ileum ve kolon striktürü paylaşılmıştır.

Bare Lenfosit Sendromu ile birlikte kombine immün yetmezlik tanısı nedeni ile takip edilen 2 yaşındaki erkek hasta, bir aydır süren ishal ve pnömoni nedeniyle pediatri yoğun bakım yatırıldı. Tetkiklerinde CMV PCR pozitif olması üzerine tedaviye gansiklovir eklendi. Gaitada gizli kan olması üzerine pediatrik gastroenteroloji tarafından kolonoskopi yapıldı. Alınan biyopsi sonucu CMV koliti olarak geldi. Takipte ileus gelişen hastanın kolon grafisinde çıkan kolon segmentinin dar olduğu ve kontrast maddenin terminal ileuma geçmediği görüldü. Laparatomi yapılan olguda terminal ileum ve çıkan kolonun striktüre olduğu görüldü. Striktüre bağırsak ansları rezeke edilerek ileokolik anastomoz yapıldı. Histomorfolojik bulgular CMV koliti olarak değerlendirildi. Hasta taburcu edilerek takibi için pediatriye yönlendirildi.

CMV, immün yetmezliği olan hastalarda gastrointestinal sistemde enfeksiyona yol açabilen fırsatçı bir virüstür. İmmün yetmezlikli çocuklarda ileus tablosuna yol açan nedenler arasında CMV koliti ve striktür ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler

Ağır kombine immün yetmezlik, Bare lenfosit sendromu, İleus, Kolit, Sitomegalovirüs