Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularımızda Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae’nın Seropozitiflik Oranları

Yazar/lar:
Eda Mengen
Mehmet Turgut

Özet

Amaç: Çalışma ile toplum kökenli çocukluk çağı pnömoni olgularımızda Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae’nın seropozitiflik oranlarını saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine; önceden sağlıklı, başvurudan 48 saat öncesine kadar antibiyotik kullanmayan ve solunum sistemi enfeksiyonları şikayetleri ile başvuran, Toplum Kökenli Pnömoni tanısı alarak kliniğimize yatırılan, yaşları 3 ay-15 yaş arasında değişen 150 çocuk alındı. Başvuru anında vital bulguları, boy ve kilo persentil değerleri alındı ve ayrıntılı fizik muayene bulguları kaydedildi. Yatan tüm hastalardan başvuru anında rutin testler için alınan kanlardan arta kalan yaklaşık 3μl’lik kısımda; Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae serolojileri mikro Enzyme Linked İmmünosorbent Assay yöntemi ile çalışıldı. Tüm hastalara yatış anında posterior-anterior akciğer grafisi çekildi.

Bulgular: Çalışmamızdaki çocukluk çağı Toplum Kökenli Pnömoni olgularımızda Mycoplasma pneumoniae IgM pozitifliğini; %9.3, yaş ortalamasını; 78.71 ay, Chlamydia pneumoniae IgM pozitifliğini; % 2, yaş ortalamasını ise 21.66 ay olarak saptadık. Mycoplasma pneumoniae IgM pozitifliği yaş artışı ile pozitif korelasyon gösteriyordu.

Sonuç: Pnömoniler hastaneye yatış nedenleri içerisinde yüksek bir orana sahiptir. Toplum Kökenli Pnömoni olgularımız içerisinde Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae seropozitif olgu oranı literatür verileri ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Toplum Kökenli Pnömoni’li hastalarda atipik etkenlerin önemli oranda sorumlu olabileceği düşünüldü. Atipik pnömoniden şüphelenilen durumlarda uygun tetkikler alınıp makrolid başlanmalıdır. İleri tanı yöntemlerinin günlük kullanıma geçmesi hastalığın tanınması ve tedavisi konusunda önemli bir yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Öksürük, Pnömoni, Çocukluk çağı