Hipertansif Obez Çocuklarda Spot İdrarda Sodyum/Potasyum Oranının Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Emel Isıyel
Ayşegül Taş
Kezban Öztürk
Elif Çomak

Özet

Amaç: Hipertansiyon patogenezinde diyetle aşırı sodyum ve düşük potasyum alımının ilişkisinin araştırılması.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 6-18 yaş arasında 56 obez normotansif, 41 obez hipertansif hasta ve kontrol grubu olarak 29 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Öğleden sonraki idrar örneklerinde sodyum/potasyum oranı ve Tanitabiyoempedans yöntemi ile ayrıca total vücut yağ oranları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hipertansif 41 obez hastanın 10’u ≤10 yaş iken 31’i > 10 yaş olarak bulundu. İnsülin düzeyleri ve HOMA-IR indeksleri, obez normotansif ve hipertansif gruplarda sırasıyla16.7±8.3ve 15.9±7.9 U/ ml, 4.4±3.4 ve5.3±3.4 olarak bulundu, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. İdrar Na, K, Na/K ve mikroalbumin/ kreatinin oranlarında da kontrol, OHT ve ONT grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: Artmış tuzlu ve yağlı yiyecek tüketimi, sedanter yaşam, hipertansiyon ve ilişkili hastalıklar açısından neden olabilecek faktörlerdendir.

Anahtar Kelimeler

Hipertansiyon, Obezite, İdrar Na/K, Mikroalbumin/kreatinin