Yenidoğan Döneminde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Uygulanan Bebeklerin Gelişimsel Değerlendirilmesi: Tek Merkezden İlk Sonuçlar

Yazar/lar:
E. Bahar Bingöler Pekcici
Emel Okulu
Ezgi Özalp Akın
Funda Akpınar
Ömer Erdeve
Saadet Arsan
F. Begüm Atasay

Özet

Amaç: Yenidoğan döneminde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) desteği alan bebekler yaşam boyu gelişimsel sorunlar için risk taşımaktadır. Araştırmanın amacı Ankara Üniversitesi (AÜ) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde ECMO desteği almış olan yenidoğanların gelişimsel risklerinin, 1 ve 2 yaş izlemlerindeki gelişimsel durumlarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmadaki bebekler, perinatal risk etmenleri ve yenidoğan yoğun bakım izlemi bilgileri, G-GİDR (Genişletilmiş Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi), GİDR (Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi) ve BSIDIII (Bayley Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Değerlendirme Ölçeği) araçları kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Eylül 2015-Eylül 2017 tarihleri arasında ECMO desteği alan 12 bebekten yaşamda kalan 8’i örneklemi oluşturmaktadır. Bir bebek Down sendromu tanılı olup, 1 ve 2 yaş izleminde, dil, bilişsel, ince ve kaba hareket gelişim alanlarında belirgin gelişimsel gecikmesi bulunmuştur, bir bebekte ise 2 yaş değerlendirmesinde ifade dili gelişiminde gecikme saptanmıştır.

Sonuç: Ankara Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde ECMO desteği almış bebeklerin dil, bilişsel ve hareket gelişimleri standart araçlarla değerlendirildiğinde %75’inin (6 olgu) gelişimi tüm alanlarda yaşıyla uyumlu bulunmuştur. Bu bebeklerin gelişimsel risklerinin saptanması, gelişimin ve ailenin desteklenmesi, erken tanı ve girişimlerin sağlanması amacıyla transdisipliner yaklaşım ile gelişimsel izlemleri önem taşımaktadır

Anahtar Kelimeler

ECMO, Gelişim, Gelişimsel zorluk, Yenidoğan