Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Yazar/lar:
Çağrı Şenocak
Rıdvan Özbek
Erman Damar
Mehmet Çiftçi
Mustafa Yordam
Fahri Erkan Sadioğlu
Ömer Faruk Bozkurt
Ali Ünsal

Özet

Amaç: Çocukluk çağında uyguladığımız perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonlarının ortaya koyduğu sonuçları ve gözlemlenen komplikasyonları değişik yaş grupları arasında karşılaştırmalı bir şekilde sunduk.

Gereç ve Yöntemler: 2008–2016 tarihleri arasında kliniğimizde PNL operasyonu uygulanmış 18 yaş altı çocukların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. PNL operasyonu olan çocuklar >6, 6-11, 12-17 yaş olarak gruplara ayrıldı. Demografik veriler ile preoperatif ve operatif veriler belirlenen yaş grupları arasında karşılaştırıldı. Postoperatif 6. haftada çekilen direkt üriner sistem grafisinde (radyolüsent taşlarda kontrastsız bilgisayarlı tomografide) 4 mm ve üzeri taşlar rezidüel taş olarak kabul edildi. Postoperatif komplikasyonlar modifiye Clavien sınıflamasına göre kaydedildi. PNL sonuçları olarak rezidüel taş varlığı ve komplikasyonlar belirlenen üç yaş grubu arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplamda 122 PNL çocuk olgusunun median (çeyrekler arası aralık–IQR) yaşı 6 (3-11) olarak saptandı. Artan yaş ile gruplar arası vücut kitle indeksinde ve geçirilmiş böbrek taşı girişim öyküsünde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.001). Median (IQR) taş boyutu 230.75 mm2 (149.50–409.50)’di. Taş boyutunda (p=0.749), taş lokalizasyonunda (p=0.446) ve tutulan kaliks sayısında (p=0.735) yaş grupları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Yaş grupları arasında karşılaştırılan operatif verilerin ise sadece trakt boyutunda istatistiksel olarak fark saptandı (p<0.001).Toplamda saptanan rezidüel taş varlığı 25 (%20.49) hastada izlendi. Clavien sınıflamasına göre 36 (%29.52) hastada postoperatif komplikasyon saptandı. Bu komplikasyonların büyük bir kısmı Clavien grade 1 (20-%16.40) ve grade 2’de (13-%10.66) sınıflandırıldı. 122 pediatrik PNL olgusunun ardından yaş grupları arasında karşılaştırılan rezidüel taş (p<0.629) ve komplikasyon (p<0.187) oranlarının arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışmada çocukluk çağında uygulanan PNL girişiminin değişik yaş gruplarında cerrahi sonrası rezidüel taş ve komplikasyon oranları açısından karşılaştırılabilir bulunması, PNL girişiminin her yaştaki çocuk olgudaki böbrek taşlarının tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntem olarak uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Böbrek taşı, Çocuk, Perkütan nefrolitotomi