Çocuk Acil Servisinde İzlenen Sığınmacı Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Maliyetleri

Yazar/lar:
Funda Kurt
Necati Emrecan Türk
Mustafa Özdemir
Cüneyt Gürsoy
Halil İbrahim Yakut
Emine Dibek Mısırlıoğlu

Özet

Amaç: Suriye’deki savaş sonrasında Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen sığınmacı çocukların acil servise başvuru özelliklerini, hastaların ayaktan ve yatarak tedavi maliyetlerinin araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Suriye’de iç savaşın başladığı dönem olan Mart 2011 tarihinden Mart 2016 tarihine kadar çocuk acil servisimize başvurmuş olan sığınmacı çocukların demografik, klinik özellikleri ve tedavi maliyetleri geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma süresince acil servise yapılan 569.540 başvurunun 7551’i (% 1.3) sığınmacı olup toplam hasta sayısı 1740’dı. Bu hastaların 975’i Suriyeli (% 56.0), 474’ü Iraklı (% 24.4) ve 341’i Afganistanlı (%19.6) olduğu tespit edildi. Hastaların 1005’i erkek olup ortalama yaş 59.16± 59.27 ay (0- 18 yaş 1 ay) olarak saptandı. En sık başvuru nedenleri solunum sistemi yakınmaları (%50.2), gastrointestinal sistem yakınmaları (%34.7) ve ateş (%31.6)’di. Hastaların 129’unda (%7.4) altta yatan bir hastalık mevcuttu. Hastaların hepsinden en az bir tetkik yapılmıştı. Hastaların % 60.7’si enfeksiyon ilişkili hastalık tanısı aldı. Bunları da sırasıyla ÜSYE, AGE, tonsilit, bronşiolit, pnömoni ve otit oluşturmaktaydı. Hastaların 255’inde (%14.7) başka bölümlerden konsültasyon istenmişti. Hastaların 182’si (% 10.1) acil gözleme yatırılarak izlenmişti, ortalama gözlem süresi 21.3 ± 17.4 saat (1-94 saat)’di. Bir hasta için acil poliklinik maliyetinin ortalama 83.19 TL, acil servis yatış maliyetinin ortalama 1288.89 TL olduğu belirlendi.

Sonuç: Sığınmacı hastalarda en sık acil başvuru nedeninin enfeksiyon ilişkili hastalıklar olduğu görüldü. Kötü yaşam koşulları ve beslenme yetersizlikleri bunun nedeni olabilir. Bu durum hastaların tekrarlayan acil servis başvurularının neden olduğunu açıklamaktadır. Bu hastalarla anlaşmak için tercüman gerektiği, muayene için ayrılan sürenin diğer hastalara göre daha fazla olduğu ve bunlara bağlı maliyetin arttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Acil servis, Çocuk hastanesi, Göçmen, Savaş, Suriye